AFIS

Chișinăul incluziv – program de cercetare urbană / apel de participare

RO / Chișinăul Incluziv – un program de cercetare urbană coordonat de Katerina Fuksova (CZ)

4, 11, 18, 25 mai / 1 iunie 2023
Casa Zemstvei

înregistrează-te aici

Discutarea proceselor actuale de planificare urbană în Chișinău și în alte orașe din Republica Moldova este mai necesară ca niciodată. Deși programele educaționale existente acoperă, în general, subiectul dezvoltării urbane, acestora le lipsește o perspectivă critică asupra rolului cercetării și sensibilizării în legătură cu justiția spațială. Subiectele legate de tratarea patrimoniului urban, procesele legate de comercializarea mediului urban, managementul spațiilor și dotărilor publice, incluziunea și democratizarea spațiului urban, aspectele legate de gen etc., încă lipsesc din programele universitare. Vocile cele mai vocale cu privire la aceste probleme au fost cele ale activiștilor și cercetătorilor independenți, ale artiștilor și arhitecților care s-au reunit în diverse inițiative de bază pentru a face loc acestor probleme în sfera publică.

Invităm studenții de antropologie, arhitectură și urbanism, artă și management cultural, sociologie și alte discipline alături de cetățeni activi și alți doritori să participe la programul de cercetare urbană „Chișinăul incluziv”, organizat între 4 mai – 1 iunie 2023, cu scopul de a contribui la creșterea gradului de conștientizare a problemelor urbane și pentru a facilita schimbul de cunoștințe între profesioniștii din domeniul urban și publicul larg. Programul servește în calitate de o platformă de autoeducație, unde diferite părți interesate de problemele urbane actuale, cum ar fi studenții, artiștii, activiștii culturali, membrii societății civile culturale și publicul larg, se pot reuni pentru a discuta despre oraș și procesele urbane contemporane prin intermediul unor mese rotunde dedicate la cinci teme principale: Patrimoniu, Gen, Spații culturale și comunitatea, Incluziune, Democrație și Dreptul la oraș.

Întâlnirile vor fi concepute sub forma unor mese rotunde cu câțiva vorbitori invitați. Un spațiu mare va fi acordat întrebărilor din partea publicului pentru a asigura un schimb de idei, experiențe și expertiză cât mai eficient între vorbitori și participanții la program. Una din activități va fi organizată sub forma unei plimbări urbane în Chișinău.

Programul se va desfășura în limba română și engleză la Casa Zemstvei(str. Al. Șciusev 103, Chișinău).

Persoanele interesate sunt rugate să se înregistreze la program completând acest FORMULAR DE PARTICIPARE. Termenul limită de înregistrare este 01 mai 2023
Persoanele înregistrare vor primi prin email programul detaliat al activităților.

Persoanele care vor participa la 4 din cele 6 module vor putea obține un certificat de participare, care atestă că au luat parte în mod activ la program.
Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: info@oberliht.org

Taxa de participare
Participarea la program este gratuită, pentru că credem că accesul la educație trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social. Participanții ar trebui să-și acopere singuri costurile legate de participarea lor.

Programul preliminar:
1. Patrimoniu urban, 04.05.2023, 18:00-19.30
2. Gen și urbanitate, 11.05.2023, 18:00-19.30
3. Spații culturale urbane, 18.05.2023, 18:00-19.30
4
. Incluziune urbană, 25.05.2023, 18:00-19.30

5. Cercetare în teren la Chișinău, 27/28.05.2023, 14.00-18.00
6. Orașul democratic și dreptul la oraș, 25.05.2023, 18.00-19.30

Programul de cercetare urbană „Chișinăul incluziv” este organizat de către Asociația Oberliht în parteneriat cu Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova, cu suportul Centrului Ceh din Bucureștiși este găzduit de Zpațiu.


EN / Inclusive Chisinau – an urban research program coordinated byKaterina Fuksova (CZ)
May 4, 11, 18, 25 / June 1 2023, Casa Zemstvei

register here

The debate on the current urban planning processes in Chisinau and other Moldovan cities is as necessary as never before. Although the existing education programs generally cover the topic of urban development, they usually lack a critical perspective on the role of the research and awareness raising in relation to spatial justice. Subjects related to treatment of urban heritage, processes related to the commodification of the urban environment, the management of public spaces and amenities, inclusiveness and democratization of urban space, gender aspects, etc., are still missing from the university curricula. The most vocal voices on these issues have been those of activists and independent researchers, artists and architects who have come together in various grassroots initiatives to push these issues into the public discourse.

Students of anthropology, architecture and urbanism, art and cultural management, sociology and other disciplines together with active citizens and other interested people are invited to participate in the urban research program „Inclusive Chisinau”, organized with the aim  to help raise awareness of urban issues and facilitate knowledge sharing between urban professionals and the wider public. The course offers a platform for self-education, where different stakeholders interested in current urban issues, such as students, artists, cultural activists, members of cultural civil society and the general public, can come together to discuss the city and contemporary urban processes through roundtables dedicated to five main themes: Heritage, Gender, Cultural spaces and the community, Inclusivity, Democracy and Right to the City.

The lectures will be designed in the form of roundtables with few invited speakers. A large amount of space will be given to questions from the audience to ensure the most effective sharing of ideas, experiences and expertise between speakers and course participants. One lecture will be delivered in the form of an urban walk in Chisinau.

The programme will be held in Romanian and English at the House of Zemstvo (103, Al. Sciusev st., Chisinau).

Interested persons are requested to register for the programme by completing the following PARTICIPATION FORM. The deadline for registration is 01 May 2023
Registrants will receive a detailed programme of activities by email.

The participants who will attend 4 out of 6 modules will be eligible to obtain a certificate of participation, stating that they have actively taken part in the course.
For details, please contact us at: info@oberliht.org

Participation fee
Participation in the program is free, because we believe that access to education must be provided to all who wish, regardless of their economic or social status. Participants should cover for themselves the costs related to their participation.

Preliminary schedule:
1. Urban Heritage, 04.05.2023, 18:00-19.30
2. Gender and Urbanity, 11.05.2023, 18:00-19.30
3. Urban Cultural Spaces, 18.05.2023, 18:00-19.30
4. Urban Inclusiveness, 25.05.2023, 18:00-19.30
5. Practical Lesson in Chisinau, 27/28.05.2023, 14.00-18.00
6. Democratic City and Right to the City, 25.05.2023, 18:00-19.30

Inclusive city – urban research program is organized by Oberliht Associațion in partnership with the Coalition of Independent Culture Sector from Republic of Moldova with the support of the Czech Center in Bucharest and is hosted by Zpace.

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu