ROMÂNĂ

Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări Platforma își propune să creeze, să lanseze și să întrețină o platformă pentru reflecție socială și gîndire critică. Platforma publică materiale calitative și cercetări despre fenomene sociale și probleme neglijate sau marginalizate în spațiul public (inegalitate, precaritate, opresiune etc). 

Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • să organizeze și să găzduiască discuții despre subiecte de interes major pentru societatea moldovenească;
 • să sporească participarea cetățenilor în procesele decizionale la nivel local și național;
 • să promoveze incluziunea socială, justiția socială, non-discriminarea și toleranța;
 • să încurajeze cercetarea academică despre provocările principale pe care le întîmpină societatea moldovenească;
 • să imagineze și să promoveze modele alternative de organizare a culturii, politicii și economiei. 
 • să împuternicească vocile marginalizate, vulnerabile și excluse. 
 • să sporească transparența, deschiderea spre dialog și participativitatea instituțiilor publice. 

Aspirăm spre o societate mai justă, incluzivă și echitabilă în Moldova. 

Activitățile noastre își propun să împuternicească cetățenii, să contribuie la o dezbatere publică informată, să pledeze cu și pentru grupurile marginalizate, să creeze o sferă publică mai democratică, să ofere instrumente și cunoștințe tuturor cetățenilor pentru ca aceștia să poată participa activ la viața publică. 

Tematicile noastre principale sunt: 

 • justiția socială
 • drepturile muncii
 • incluziunea
 • drepturile umane sociale
 • activism, participare și organizare comunitară
 • non-discriminare și egalitate
 • feminism și egalitate de gen

Proiectele Asociației: 

Observator Social (cu suportul Friedrich Ebert Stiftung Moldova).

Perioada de implementare: 2017-2019.

Realizări principale: Mai mult de 40 de texte scrise și publicate despre bunăstare, politici sociale, incluziune, drepturile muncii, persoanele fără adăpost, egalitate, activism urban, reziliență urbană, reziliență alimentară etc.  

Informarea publicului din Moldova despre Dreapta Religioasă și Congresul Mondial al Familiilor (cu suportul Fundației Soros Moldova). 

Perioada de implementare: 01.07.2018 – 31.03.2019.

Realizări principale: 20 articole, 10 infografice și 10 spoturi video despre emergența populismului dreptei religioase din Moldova, Europa de Est (Ungaria, Polonia, Georgia), Rusia, despre Congresul Mondial al Familiilor organizat în septembrie 2018 la Chișinău. 

Raportarea anonimă a încălcărilor drepturilor muncii în Republica Moldova (cu suportul FundAction).

Perioada de implementare: 01.03.2019 – 15.09.2020.

Realizări principale: www.ida.md – o platformă on-line pe care muncitorii și muncitoarele pot raporta anonim încălcările drepturilor muncii. 

Congresul Mondial al Familiilor, Verona, 2019 (cu suportul Fundației Soros Moldova).

Perioada de implementare: 26.03.2019 – 30.09.2019.

Realizări principale: 5 articole despre emergența dreptei conservatoare în Europa de Est și conexiunile locale. Cartografierea principalelor personaje și instituții conservatoare. 

O antologie a poeziei politice. Ediție bilingvă în limba poloneză și română (cu suportul Kwartalnik Wakat, Poland).

Perioada de implementare:  01.05.2019 – 31.12.2019.

Realizări principale: Publicarea unei antologii de poezii politice contemporane scrise de poeți din Moldova și Polonia.  

–  Programul Leadership-ul Femeilor (cu suportul La Strada, Macedonia).

Perioada de implementare: 2018-2020.

Realizări principale: Să împuternicească femeile lidere din industria textilă din Moldova.

…………………………………………………………………………………………………………

ENGLISH

Center for Policies, Initiatives and Research PLATFORMA aims to create, maintain and provide a platform for social reflection and critical thinking. It publishes qualified discussions and research on  certain social phenomena and issues neglected or marginalized in the public sphere (inequality, vulnerability, oppression, etc).

The goals of the Association are:

 •  to organize and host informed discussions about the major topics/issues in the Moldovan society;
 • to increase citizen’s participation in the decision making process at the local and national level; 
 • promote social inclusion, social justice, non-discrimination and tolerance;
 • to create a space for discussion and critical reflection;
 • to support academic inquiry about the main issues that the Moldovan society is facing;
 • to envision and promote alternative ways of organizing culture, politics and economics.
 • to enfranchise marginalized, vulnerable and excluded voices;
 • to increase the transparency, openness and participativity of public institutions.

We envision a more just, inclusive and fair society in Moldova. 
Our activities aim to empower citizens, to foster an informed public debate, to advocate with and for the marginalized groups, to create a more democratic public sphere, to provide tools and information to ordinary citizens so that they can participate in a meaningful way in the public life.
Our main topics are:
– social justice.
– labor rights.
– inclusion.
– social human rights.
– activism, participation and community organizing.
– non-discrimination and equality.
– feminism and gender equality.

Project history

Social Observatory (with Friedrich Ebert Stiftung Moldova).
Timeline: 2017-2019.
Key achievements: More than 40 texts on issues related to welfare, social policy, inclusion, labor rights, homeless people, equality, urban activist, food resilience etc. 

Informing the Moldovan public about the Religious Right and the World Congress of Families (Soros Foundation, Moldova).
Timeline: 01.07.2018 – 31.03.2019.
Key achievements: 20 articles, 10 infographics and 10 short videos about the rise of the populist religious right in Moldova, Eastern Europe (Hungary, Poland), Russia, about the main ideological and political pillars of the conservative movement, about the World Congress of Families that was organized in Chisinau in September 2018. 

Whistleblowing on Labor Rights in Moldova (FundAction).
Timeline: 01.03.2019 – 15.09.2020.
Key achievements: www.ida.md – an on-line platform on which workers can anonymously report abuses of their labor rights. 

World Congress of Families, Verona, 2019 (Soros Foundation, Moldova).
Timeline: 26.03.2019 – 30.09.2019.
Key achievements: 5 articles on the rise of the conservative right in Weatern Europe and its local connections. Mapping of the key conservative figures and institutions in Moldova.

Anthology of political poetry in Romanian and Polish (Kwartalnik Wakat, Poland).
Timeline:  01.05.2019 – 31.12.2019.
Key achievements: Editing and publishing an anthology of contemporary Polish and Moldovan political poetry.

–  Women Leadership Program (La Strada, Macedonia).
Timeline: 2018-2020.
Key achievements: To empower women leaders in the garment industry in Moldova.

Cărți/studii și cercetări scrise/editate de membrii Asociației/Papers, books and studies written/edited by the members of the Association:

1.Vitalie Sprînceană, Petru Negură, Vasile Ernu. ”Republica Moldova la 25 ani. O încercare de bilanț / Republic of Moldova at 25. An overview.” (Editura Cartier, 2016).

2.Vitalie Sprînceană, Adrian Lungu, Victor Pușcaș. ”Instanțe specializate în litigii de muncă.” (eng. For judicial courts specialized in labor contestations, Friedrich Ebert Stiftung, Moldova, 2016)

3.Lilia Nenescu, Vitalie Sprînceană, Anastasia Nani. „International Brands and Local Workers: A Mapping of the Apparel and Footwear Industry in the Republic of Moldova” (Friedrich Ebert Stiftung, Moldova, 2017).

4.Lilia Nenescu, Vitalie Sprînceană. ”Living wage in the Republic of Moldova. Case study: the garment industry”. (Friedrich Ebert Stiftung, Moldova, 2018). 

5.Lilia Nenescu, Vitalie Sprînceană, Sergiu Bejenari. ”Religie și Societate în Republica Moldova. Studiu de caz: Congresul Mondial al Familiilor.” (eng. Religion and society in Moldova. A case study: the World Congress of Families, Platzforma, 2018).

 

6.Lilia Nenescu, Vitalie Sprînceană. ”Alexandra în Chișinăul anului 2050. O carte activistă pentru copii.” (eng. Alexandra in the city of Chișinău in 2050. An activist book for children, Platzforma, 2020).