AFIS

Spații Culturale Alternative – apel de participare

#SCA2023 / Spații Culturale Alternative – apel de participare

– ниже на русском –

RO / SCA2023 / Spații Culturale Alternative – apel de participare

Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova în parteneriat cu Asociația Oberliht lansează apelul de participare pentru activități realizate în spații culturale alternative și/sau spații de proiect¹, care are drept scop de-a face vizibile și cunoscute organizații și inițiative culturale independente, care dezvoltă un discurs artistic și teoretic alternativ celui dominant (imun în fața (auto)cenzurii practicate la instituțiile publice și autonom față de sectorul comercializat al industriilor creative), contribuind la promovarea liberei exprimări și educației civice prin intermediul artei și dialogului, și astfel la diversificarea vieții culturale din Republica Moldova. Totodată, #SCA își propune să reunească spații de proiect, care să găzduiască activități organizate de către inițiative independente în cadrul unor instituții publice de cultură.

Apelul se adresează inițiativelor și/sau organizațiilor culturale necomerciale independente din Republica Moldova, care coordonează/ gestionează un spațiu în scop cultural sau să activeze într-o relație de parteneriat cu o instituție publică de cultură.

Invităm aplicanții să propună activități, care să răspundă următoarelor teme: relația sectorului cultural independent cu statul și piața; infrastructuri culturale alternative; forme de auto-organizare; educația civică prin artă; rolul culturii independente în timp de criză; dreptul la cultură, etc.

Activitățile propuse în cadrul #SCA se pot desfășura în următoarele perioade de timp:
1) 22 – 25 iunie 2023 – activități desfășurate în diferite localități din Republica Moldova
2) 29 iunie – 1 iulie 2023 – activități desfășurate în Chișinău și suburbiile sale

Solicitanții vor completa un FORMULAR DE PARTICIPARE, conform cerințelor publicate în GHIDUL PROGRAMULUI.
Termenul limită de depunere a propunerilor de activități: 27 aprilie 2023
Solicitanții vor fi informați cu privire la rezultatele concursului până la 5 mai 2023.

Programul #SCA2023 presupune participarea solicitanților la Atelierul de curatoriat în artă condus de Jorg Scheller (CH), care se va desfășura în perioada 12-13 mai 2023, în cadrul căruia activitățile propuse vor fi dezvoltate și îmbunătățite din punct de vedere conceptual. Adițional, va fi organizată o întâlnire separată, care va servi drept cadru de instruire pentru formarea bugetelor pentru activitățile propuse.

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: cscirm@gmail.com

¹ spațiile de proiect (project spaces), localizate într-o instituție publică de cultură, pot fi spații amenajate temporar cu scopul de a găzdui periodic activități și evenimente organizate de către inițiative locale și/sau organizații culturale independente, care propun un program cultural alternativ celui existent.

#SCA2022 – relatare de la eveniment


Programul „Spații Culturale Alternative” este implementat de către Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova și Asociația Oberliht, cu suportul Ministerului Culturii al Republicii Moldova și Fondului Noii Democrații (NDF).


РУ / #SCA2023 / Альтернативные культурные пространства – призыв к участию

Коалиция независимого культурного сектора Республики Молдова в партнерстве с Ассоциацией Оберлихт объявляетприем заявок на участие в мероприятиях, проводимых в альтернативных культурных пространствах и/или проектных пространствах¹. Цель конкурса – сделать более видимыми независимые культурные организации и инициативы, развивающие художественный дискурс, альтернативный доминирующему (невосприимчивый к (само)цензуре, практикуемой в государственных учреждениях, и автономный от коммерциализированного сектора творческих индустрий), способствуя продвижению свободного выражения и гражданского образования через искусство и диалог, и, таким образом, разнообразию культурной жизни в Республике Молдова. В то же время, #SCA стремится объединить проектные пространства, в которых проводятся мероприятия, организованные независимыми инициативами в рамках государственных учреждений культуры.

Конкурс адресован независимым некоммерческим культурным инициативам и/или организациям в Республике Молдова, которые координируют пространства для культурных целей или работают в партнерстве с государственным учреждением культуры.

Мы приглашаем заявителей предлагать мероприятия, которые отвечают следующим темам: взаимоотношения независимого культурного сектора с государством и рынком; альтернативные культурные инфраструктуры; формы самоорганизации; гражданское воспитание через искусство; роль независимой культуры во время кризиса; право на культуру и т.д.

Мероприятия, предлагаемые в рамках #SCA, могут проходить в следующие временные периоды:
1) 22 – 25 июня 2023 года – мероприятия, проводимые в различных населенных пунктах Республики Молдова.
2) 29 июня – 1 июля 2023 года – мероприятия в Кишиневе и его пригородах.

Заявители заполняют ФОРМУ УЧАСТИЯ, в соответствии с требованиями, опубликованными в ПРАВИЛАХ ПРОГРАММЫ.
Крайний срок подачи предложений по мероприятиям: 27 апреля 2023 г.
Заявители будут проинформированы о результатах конкурса до 5 мая 2023 года.

Программа #SCA2023 предполагает участие заявителей в кураторском семинаре под руководством Йорга Шеллера (CH), который состоится 12-13 мая 2023 года, где будут концептуально усовершенствованы предлагаемые мероприятия. Кроме того, будет организована отдельная встреча, которая послужит учебной основой для формирования бюджетов предлагаемых мероприятий.

Для получения подробной информации вы можете связаться с нами по адресу: cscirm@gmail.com.

¹ проектные пространства, расположенные в государственном учреждении культуры, могут быть временными помещениями, созданными с целью проведения регулярных мероприятий и событий, организованных местными инициативами и/или независимыми культурными организациями, предлагающими альтернативную культурную программу по сравнению с существующей официальной.

#SCA2022 – отчет с мероприятия


Программа„Альтернативные Культурные Пространства”внедряется Коалицией Независимого Культурного Сектора Республики Молдова и Ассоциацией Оберлихт, при поддержке Министерства Культуры Республики Молдова и Фондом Новой Демократии (NDF).

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu