AFIS

Concurs internațional de fotografie despre cimitirele evreiești

Câștigă 1.000 euro în echipament foto/ video la concursul internațional de fotografie despre cimitirele evreiești 

Dacă ești student la universitate sau colegiu și te interesează fotografia, această competiție este pentru tine. Fie că este vorba de un documentare directă sau de o interpretare artistică, prin concurs ne dorim să colectăm povești, despre Cimitirele evreiești din Republica Moldova, organizat de Institutul Central European pentru Cercetare și Documentare а Patrimoniul Evreiesc  „Centropa„.

Ce puteți face cu aparatul dumneavoastră de fotografiat pentru a respecta cimitirele evreiești? Cum puteți spune povestea lor?

Fie că este vorba de un documentare directă sau de o interpretare artistică, aici depinde de creativitatea personală. Folosiți un obiectiv cu ochi de pește, teleobiectiv sau normal, un aparat foto digital, pe film, Polaroid sau cu orificiu. Concursul se desfășoară în perioada septembrie 2022- 30 aprilie 2023. Astfel colectăm fotografii din orice anotimp. 

Concursul face parte din programele educaționale de sensibilizare și inițierea unor discuții critice cu privire la istoria secolelor 20 şi 21, consolidarea interesului de a studia istoria evreilor din localitate şi a fenomenului Holocaustului. Scopul concursului este combaterea prejudecăților, xenofobiei şi antisemitismului prin promovarea gândirii critice și a culturii neuitării promovate de către Institutul Central European pentru Cercetare și Documentare а Patrimoniul Evreiesc  „Centropa„, Inițiativa Cimitirelor Evreiești Europene (ESJF) și în Republica Moldova ajutat de Asociația Obștească EcoVisio.

În general cimitirele evreiești pot transmite multă informație, însă de mult ori sunt într-o stare avansată de degradare și se pierd mult din patrimoniul existent și nu păstrează decât fragmente pentru localnici. Un caz interesant de păstrare a unor memorii fotografice a fost datorită faptului că monumentele din cimitirele basarabene sunt deosebit de bogate în decorațiuni, rezultat a utilizării pietrei de calcar care ușor pot fi manevrate și crete forme unicale. Datorită acestui fapt, multe pietre funerare vechi au o mare valoare artistică, atrăgând maeștrii artelor plastice. Astfel, ne dorim să avem o colecție de fotografii unice, care vor păstra istoria cimitirelor evreiești.

Un juriu format din trei fotografi profesioniști, vor alege lucrările câștigătoare. Zece cele mai bune fotografii vor fi tipărite și expuse în locuri prestigioase din mai multe țări.

Pentru premiul întâi se va oferi un certificat cadou în valoare de 1.000 de euro, care va putea fi folosit pentru pentru procurarea unui aparat foto sau video. Premiul pentru locul doi este în valoare de 600 de euro, iar premiul pentru locul trei –  400 de euro.

Vrei să participi la acest concurs. Află mai multe despre reguli, condiții și modul de participare aici.

Persoană de contact: Ion Ungureanu, tel. 079557732, email: ion@ecovisio.org


Пресс-релиз

Выиграйте 1000 евро на фото/видеотехнику на международном фотоконкурсе  еврейских кладбищ

Если вы студент университета или колледжа и интересуетесь фотографией, этот конкурс для вас. Будь то прямая документация или художественная интерпретация, в рамках конкурса мы хотим собрать истории о еврейских кладбищах в Республике Молдова. Конкурс организован Центрально-европейским институтом исследований и документации еврейского наследия «Центропа».

Что вы можете сделать используя свою камеру,уважая еврейские кладбища? Как вы можете рассказать их историю?

Будь то прямая документация или художественная интерпретация, здесь все уже зависит от личного творчества. Используйте объектив типа «рыбий глаз», телеобъектив или обычный, цифровой, пленочный, полароид или камеру-обскура. Конкурс проходит с сентября 2022 года по апрель 2023 года. Таким образом, мы собираем фотографии любого времени года.

Конкурс является частью образовательных программ, направленных на повышение осведомленности и инициирование критических дискуссий об истории 20-го и 21-го веков, усиление интереса к изучению истории местных евреев и феномена Холокоста. Целью конкурса является борьба с предрассудками, ксенофобией и антисемитизмом путем поощрения критического мышления и культуры не забывания, от центрально-европейского Центра исследований и документации еврейского наследия „Центропа„, Инициативы европейских еврейских кладбищ (ESJF) и в Республике Молдова при содействии Общественного объединения EcoVisio.

В целом, еврейские кладбища могут передать много информации, но зачастую они находятся в запущенном состоянии и большая часть существующего наследия утрачена и для местных жителей остаются лишь фрагменты истории. Интересный случай сохранения фотографических воспоминаний связан с тем, что памятники на бессарабских кладбищах особенно богаты украшениями, полученными в результате использования известняка, который легко обрабатывается и создает неповторимые формы. Благодаря этому многие старинные надгробия имеют большую художественную ценность, привлекая к себе мастеров изобразительного искусства. Таким образом, мы хотим иметь коллекцию уникальных фотографий, которые сохранят историю еврейских кладбищ.

Жюри из трех профессиональных фотографов выберет работы победителей. Десять лучших фотографий будут напечатаны и выставлены в престижных местах в нескольких странах.

В качестве первого приза будет предложен подарочный сертификат на 1000 евро, который можно использовать для покупки фотоаппарата или видеокамеры. Приз за второе место составляет 600 евро, а приз за третье место – 400 евро.

Вы хотите участвовать в этом конкурсе? Узнайте больше о правилах, условиях и способах участия здесь.

Контактное лицо: Ион Унгуряну, тел. 079557732, электронная почта: ion@ecovisio.org

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu