AFIS

Tabăra de Idei: Construiește Orașul – apel de participare / Лагерь Идей: Построй свой Город – приглашение к участию / Idea Camp: Build the City – open call, 22-25 septembrie, 2015

Tabăra de Idei: Construiește Orașul – apel de participare / Лагерь Идей: Построй свой Город – приглашение к участию / Idea Camp: Build the City – open call
22-25 septembrie, 2015
Stockholm, Sweden

– – – чнтайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Tabăra de Idei: Construiește Orașul – apel de participare
22-25 septembrie 2015
Stockholm, Suedia

Fundația Culturală Europeană (FCE) lansează un apel deschis pentru idei inovatoare ce implică comunitățile și cultura în procesul de modelare, administrare și re-inventare a orașelor în care trăim și suburbiilor lor să contribuie la Tabăra de Idei 2015 – Construiește Orașul. FCE încurajează ”creatorii de idei și schimbare” să re-imagineze și re-inventeze orașul ca parte a programului Connected Action for the Commons.

Construiește Orașul – tema Taberei de Idei 2015 – este despre aplicarea principiilor și eticii bunurilor colective în procesul de transformare a orașului, comunităților și economiei sale. Căutăm propuneri care explorează modurile în care oamenii lucrează împreună la dezvoltarea orașelor, suburbiilor sau satelor lor într-o manieră durabilă, prin cooperare socială și participare activă.

Vom alege 50 cele mai originale și inovatoare idei. Aplicanții selectați vor fi invitați să participe la a doua ediție anuală a Taberei de Idei, care va avea loc în Suedia între 22-25 septembrie. Tabăra de Idei este o platformă ce sprijină colaborarea și schimbul deschis și care dorește să creeze puternice colaborări trans-sectoriale. Data limită pentru trimiterea aplicațiilor este Luni, 13 Aprilie 2015.

Tabăra de Idei va fi dezvoltată în colaborare cu 6 organizații membre ale Networked Programme: Subtopia (gazdă a evenimentului, Suedia), Culture 2 Commons (Croația), Les Têtes de l’Art (Franța), Oberliht (Moldova), Platoniq (Spania),Krytyka Polityczna (Polonia). Participanții la Tabăra de Idei vor avea posibilitatea să lucreze cu aceste organizații și să beneficieze din expertiza lor în legătură cu bunurile colective și rolul culturii și a comunităților în democrație, precum și să întîlnească gînditori, decidenți și practicieni importanți.

După încheierea Taberei de Idei, participanții vor fi invitați să trimită un plan concret de investigație a ideilor lor. 25 aplicații vor fi selectate și ulterior vor primi un grant de cercetare și dezvoltare de maximum 10,000 mii euro.

Pentru mai multă informație și pentru completarea formularului on-line de aplicație, vizitați Idea Camp 2015 – Open Call lab.

Formularul de participare poate fi descărcat la acest link.

Distribuiți această oportunitate prin contacte relevante ale rețelelor Dvs.

РУ
– – – – –

Лагерь Идей: Построй свой Город – приглашение к участию
Стокгольм, Швеция
22-25 сентября, 2015

Европейский Культурный Фонд (ЕКД) приглашает всех желающих принять участие в «Лагере Идей 2015: Построй свой город», который будет заключаться в развитии проектов, включающих различные слои общественности и культуры в процессе моделирования, управления и преображения городов, в которых мы живем. ЕКД призывает всех «создателей идей» пересмотреть и преобразить (создать заново) свои города в рамках программы Connected Action for the Commons.

Построй свой город (тема Лагеря Идей 2015) – о применении принципов и этики коллективных ценностей в процессе трансформации города, общественности и экономики. Мы ищем идеи и предложения, исследующие совместные пути работы общественности в процессе развития городов (пригородов, сел) на устойчивой основе, посредством сотрудничества и активного участия.

Мы выберем 50 самых оригинальных и инновационных идей. Авторы отобранных проектов будут приглашены принять участие во втором ежегодном выпуске Лагеря Идей, который пройдет в Швеции, 22-25 сентября. Лагерь Идей – это платформа, поддерживающая сотрудничество и открытый обмен и ставящая своей целью создание многостороннего сотрудничества. Последний срок подачи заявок – 13 апреля 2015.

Лагерь Идей будет разработан в сотрудничестве с 6 организациями-членами Сетевой Программы: Subtopia(предоставляющая место проведения мероприятия, Швеция),Culture 2 Commons (Хорватия), Les Têtes de l’Art (Франция),Oberliht (Молдова), Platoniq (Испания), Krytyka Polityczna(Польша). Участники Лагеря Идей смогут поработать с этими организациями и извлечь пользу из их опыта в отношении коллективных благ, роли культуры и общественности в развитии демократии, а также встретиться с идейными людьми, политиками и практиками.

После окончания Лагеря Идей участники должны будут предоставить конкретный план разработки своих идей. Из них будут выбраны 25, которые получат грант на развитие и исследование в размере максимум 10.000 евро.

Для более подробной информации и для заполнения он-лайн формуляра участника, заходите на Idea Camp 2015 – Open Call lab.

Заявку на участие можно скачать здесь.

Поделитесь данной информацией с потенциально заинтересованными лицами.

EN
– – – – –

Idea Camp 2015: Build the City – open call for participation
Stockholm, Sweden
September 22–25, 2015

The European Cultural Foundation (ECF) is issuing an Open Call for innovative ideas involving communities and culture in the shaping, governing and re-inventing of our cities and their surroundings to contribute to our Idea Camp 2015 – Build the City. ECF is encouraging ‘idea- and change-makers’ to re-imagine and re-invent the city as part of our focus on Connected Action for the Commons.

Build the City – the theme of ECF’s Idea Camp 2015 – is about applying the principles and ethics of the commons to the transformation of the city, its communities and its economy. We are looking for proposals that explore how people work together to develop their cities, neighbourhoods, suburbs or villages in more sustainable ways, through social cooperation and active participation.

We will choose the 50 most exciting and innovative ideas. The selected applicants will be invited to ECF’s second annual Idea Camp, which takes place in Sweden from 22–25 September. The Idea Camp is a place to support open collaboration and exchange, and to create strong cross-sectoral collaborations. The deadline for applications is Monday, 13 April 2015.

The Idea Camp will be developed in collaboration with the six Networked Programme hubs: Subtopia – (co-hosts, Sweden),Culture 2 Commons (Croatia), Les Têtes de l’Art (France),Oberliht (Moldova), Platoniq (Spain), Political Critique (Poland). Participants in the Idea Camp will have the opportunity to work with the hubs and benefit from their expertise in relation to the Commons and the role of culture and communities in democracy, as well as meeting key thinkers and policy makers.

Following the Idea Camp, the participants will be invited to submit a concrete plan for further investigation of their ideas. 25 proposalswill be selected and consequently awarded with an R&D grant up to a maximum € 10.000.

For more information and to complete the online application form, please visit the dedicated Idea Camp 2015 – Open Call lab.

To download the application form click here.

Please share this opportunity with relevant contacts through your networks.

Despre autor

Vitalie Sprînceană

Vitalie Sprînceană a studiat ştiințe politice în Bulgaria, filozofie în Moldova și acum face un doctorat la universitatea George Mason din SUA. Jurnalist, activist, fotograf amator și autor de blog.

Lasa un comentariu