DEZBATERI RECENTE

Declarație pe tema violențelor din Israel și Palestina/Declaration on the violence in Israel and Palestine

[RO] Urmărim online cu groază genocidul care se petrece acum în Gaza și Cisiordania, Palestina. În Gaza, două milioane de palestinieni și palestiniene, dintre care un milion (50%) sunt copii, se află sub bombardamente intense continue din partea statului ocupant Israel.
A susține poporul Palestinei, nu este egal cu a susține Hamas.
Pe lângă suferință și moarte, violența forțelor Israeliene servește drept instrument de recrutare pentru Hamas. La rândul său, aceștia răspund tot prin brutalitate, perpetuând un ciclu al violenței.
Ne dorim oprirea acestui ciclu nesfârșit al violenței și repunerea în drepturi a grupurilor de oameni care de zeci de ani sunt victimile unor politici de ocupație, aparteid, blocadă și ucidere sistemică din partea statului Israel.
Drepturile fundamentale ale omului în Palestina sunt încălcate de ani de zile, din 1948.
Conform, Declarației universale a drepturilor omului, adaptată în 1948 de Adunarea Generală ONU, “ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii”.
La moment, persoanele născute în Palestina nu “se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”, iar “dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale” se incalcă flagrant de Israel.
Adițional, recunoaștem asimetria de forțe dintre statul Israel și diversele fracțiuni Palestiniene. Considerăm că responsabilitatea pentru acest ciclu al violenței este proporțională cu amploarea actelor de violență comisă, dar și cu puterea militară, diplomatică și politică a părților.
În acest context, considerăm cel puțin injustă atitudinea conducerii acelor state, inclusiv guvernarea actuală a Republicii Moldova, care susțin exclusiv o parte a conflictului și închid ochii la suferințele celeilalte părți.
Moldova are experiența unui război pe teritoriul său, are experiența ocupației militare, are experiența unor acte de terorism de stat îndreptate asupra unei părți a populației (inclusiv, în trecut, acte de violență asupra populației evreiești, care nu ne fac cinste și care ar trebui să ne învețe să fim contra oricăror soluții violente). Această experiență trebuie să ne învețe să fim împotriva violenței și de partea celor oprimați, celor ocupați și a celor terorizați de mașinăria de stat.

REVENDICĂRILE NOASTRE SÎNT:

1. Cerem Parlamentului Republicii Moldova să condamne genocidul palestinienilor – uciderea, înfometarea, evacuarea forțată, deposedarea de proprietate, hărțuirea și menținerea într-un regim de aparteid – de către statul israelian. De asemenea cerem Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului și Președinției să folosească toate canalele diplomatice și politice de care dispun pentru a promova soluții ce se înscriu în cadrul dreptului internațional și a tratatelor internaționale.

2. Cerem Israelului să pună capăt campaniei de bombardamente și invaziei planificate cu trupe terestre.

3. Cerem Parlamentului Republicii Moldova să recunoască independența statului Palestina așa cum au făcut-o 138 de țări membre ONU până acum, inclusiv România, Polonia, Bulgaria, Ucraina, Suedia.
 
Ne exprimăm solidaritatea și susținerea cu năzuința palestinienilor de a avea pace în casele lor fie sub forma unei țări unitare democrate federale, fie sub forma a două țări, fie sub orice altă formă pe care popoarele israelian și palestinian o găsesc ca fiind pașnică.

[EN] With horror, we are watching online the ongoing genocide in Gaza and the West Bank, Palestine. In Gaza, more than two million Palestinian men and women, including one million children (roughly 50% of the population), are under continuous intense bombing by the occupying state of Israel.
Supporting the people of Palestine is not the same as supporting Hamas. In addition to suffering and death, the violence committed by Israeli forces serves as a recruitment tool for Hamas. In turn, Hamas responds with brutality, perpetuating a cycle of violence.
We want an end to this endless cycle of violence and the restoration of the rights of groups of people who for decades have been victims of Israel’s policies of occupation, apartheid, blockade and systematic murder.
Fundamental human rights in Palestine have been violated for decades, since 1948.
According to the Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948 by the UN General Assembly, „disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind”.
Currently, people born in Palestine are not „born free and equal in dignity and rights”, and „the right to life, liberty and security of person” is flagrantly violated by Israel.
We also recognise the asymmetry of forces between the State of Israel and the various Palestinian factions. We believe that the responsibility for this cycle of violence is proportional to the scale of the violence committed, as well as to the military, diplomatic and political power of the parties.
In this context, we consider that the attitude of governments, including the current Moldovan administration, which exclusively supports one side of the conflict and turns a blind eye to the suffering of the other side, is, at best, unfair.
Moldova has experienced war on its territory, it has experienced military occupation and it has experienced acts of state terrorism directed against parts of the population (including, in the past, acts of violence against the Jewish population. These acts do us no credit and should serve as a lesson to oppose violent solutions). This experience should educate us to stand against violence and on the side of the oppressed, the occupied and the terrorized by the state machine.

OUR DEMANDS ARE

1. We call on the Moldovan Parliament to condemn the genocide against Palestinians, namely the killing, the starvation, the forced eviction, the dispossession, the harassment and apartheid against Palestinians by the state of Israel. We also call on the Moldovan Parliament, the Presidency and the executive cabinet to use all available diplomatic and political channels to promote solutions that fall within the framework of international law and international treaties.

2. We call on Israel to put an end to the bombing campaign and the planned ground invasion of Gaza.

3. We call on the Moldovan Parliament to recognise the independence of the State of Palestine as 138 UN member states have done so far, including Romania, Poland, Bulgaria, Ukraine and Sweden.

We express our solidarity and support for the Palestinians’ desire to have peace in their homes either in the form of a unitary federal democratic state, or in the form of two states, or in any other peaceful form that the Israeli and Palestinian peoples find agreeable. 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu