ATITUDINI RECENTE SOCIAL

Semnează STOP distrugerii Nistrului! Sign-up to STOP the destruction of Dniester River!

(RO) SEMNEAZĂ: STOP DISTRUGERII NISTRULUI!

Cerem Guvernelor Republicii Moldova și Ucrainei stoparea negocierilor netransparente pe marginea Acordului privind funcţionarea Complexului Hidroenergetic Nistrean!

(RU) ПОДПИШИСЬ ЗА ОСТАНОВКУ РАЗРУШЕНИЯ ДНЕСТРА!

Требуем от правительств Республики Молдова и Украины прекращения непрозрачных переговоров по заключению Соглашения о функционировании Днестровского гидроэнергокомплекса!

(EN) SIGN-UP TO STOP THE DESTRUCTION OF DNIESTER RIVER!

We ask the Governments of Moldova and Ukraine to stop the non-transparent negotiations regarding the Agreement on the functioning of Dniester hydropower complex!

**************************************

(RO) Subsemnaţii,  

revoltaţi de consecinţele catastrofale şi negocierile netransparente ca urmare a semnării unui astfel de Acord,

îngroziţi de faptul că alimentarea cu apă potabilă a 4 milioane de oameni este pusă în pericol de interesele unor oligarhi din Republica Moldova şi Ucraina,

alarmaţi de riscul apariţiei unui nou focar de conflict pe fluviul Nistru şi a unei relaţii tensionate cu Ucraina,

CHEAMĂ TOŢI CETĂŢENII DE BUNĂ CREDINŢĂ SĂ CEARĂ STOPAREA IMEDIATĂ A NEGOCIERILOR PE MARGINEA ACORDULUI PRIVIND FUNCŢIONAREA COMPLEXULUI HIDROENERGETIC NISTREAN !!!

Spunem STOP acestor negocieri obscure deoarece Acordul se negociază fără a ține cont de interesele  populației afectate, fără existența studiilor de impact ecologic, social și economic, fără indicarea unor debite de apă minime necesare menținerii în viață a Nistrului, fără a ține cont de standardele de mediu ale Uniunii Europene, Tratatului Comunităţii Energetice şi ONU, dar cu riscul major de a lăsa fără apă potabilă aproximativ 4 milioane de oameni din Moldova și Ucraina. Costurile acestui dezastru sunt de ordinul miliardelor de dolari americani.

Prin urmare societatea civilă, cere Guvernului Moldovei și Ucrainei să stopeze aceste negocieri care omit intenționat normele Europene și care sunt în contradicție flagrantă cu interesele  cetățenilor din Moldova și Ucraina, până nu se respectă următoarele cerințe minime:

 1. Referința la Acordurile de Asociere ale Ucrainei și Moldovei cu Uniunea Europeană, la Tratatul Comunității Energetice, la cele 8 Directive de mediu din aceste documente relevante acestor negocieri și parcurgerea etapelor descrise în aceste Directive. Aceste directive se referă la evaluarea proiectelor cu impact transfrontalier, la impactul asupra calității apei destinate consumului uman, la răspunderea pentru daunele aduse mediului înconjurător, la impactul asupra păsărilor sălbatice, la consultarea publicului din țara afectată, la efectele anumitor planuri și programe asupra mediului.
 2. Efectuarea unui studiu de impact asupra mediului, a unui studiu de impact social și a unui studiu de impact economic pe care-l va avea infrastructura existentă a nodului hidroelectric Nistrean (în special Centrala de Acumulare prin Pompaj şi Centrala Hidroelectrică II de la Nagoreanî/Naslavcea) și a Impactului Strategic de Mediu  pentru cea planificată (cele 6 hidrocentrale noi). Pe parcursul petrecerii acestor studii negocierile trebuiesc stopate. Iar rezultatele acestor studii trebuie să servească drept bază de reluare a negocierilor;
 3. Includerea obligatorie în proiectul de Acord negociat a unor prevederi cruciale precum: (a) Parametrii debitului de apă minim; (b) Parametrii  debitelor ecologice (debite  de primăvara) și pentru restul anului; (c) Сompensarea serviciilor ecosistemice pierdute (Principiul ONU “Poluatorul plătește”);
 4. Decuplarea negocierii acestui Acord de alte probleme bilaterale care nu au legatura cu problema hidrocentralelor (așa numitul principiu  „la pachet”);
 5. Renunțarea părții ucrainene la ideea construcției cascadei de șase hidrocentrale în partea de sus a Nistrului și introducerea unui moratoriu pentru construcția unor obiecte noi în bazinul Nistrului până nu este diagnosticată starea întregului bazin al fluviului Nistru (din munții Carpați și pînă la vărsarea în Marea Neagră) și efectuarea tuturor procedurilor conform legislației europene;
 6. Invitarea în formatul acestor negocieri în calitate de observatori a experților pe mediu din organizațiile internaționale de profil a ONU, Comisia Europeană şi Comunitatea Energetică;
 7. Includerea în aceste negocieri în calitate de observatori a experţilor calificaţi pe probleme de mediu din cadrul societăţii civile a Moldovei şi Ucrainei. Consultarea versiunii finale a acestui Acord cu societatea civilă înainte de semnare.

Lansăm această petiție către populaţia Bazinului fluviului Nistru şi din afara ei, către liderii și membrii organizațiilor societății civile, către mediul academic, partidele politice, biserică, sindicate, autorități locale și centrale, mass media, din țară și din străinătate, să susțină această petiție ca un demers contra distrugerii Moldovei.

Neglijarea acestui demers cetățenesc va demonstra lipsa responsabilității  din partea Guvernelor Moldovei şi Ucrainei, consecvenţa legată de aplicarea normelor europene, ignorarea faptului că acest Acord poate provoca o criză umanitară, depopularea acestei zone, criză alimentară, economie distrusă, presiuni şi costuri de sănătate imense, război.

Transmitem acest apel pe mai multe reţele de socializare, rugându-vă să-l difuzați la televizor, social media, în stradă și prin orice alt mijloc accesibil.

SEMNATARI:

Arcadie Barbăroşie

Ilyia Trombistky

Ion Efros

Victor Parlicov

Vitalie Sprânceană

Alecu Reniţă

**************************

(EN) The undersigned,

Outraged by the catastrophic consequences and non-transparent negotiations of this Agreement,

Terrified by the high risk of disruption of clean water supply to 4 million people because of obscure interests of oligarchs from Moldova and Ukraine,

Alarmed by the increased risk of a new source of conflict on Dniester  and a significantly more tense relationship between Moldova and Ukraine,

 CALL ALL THE WELL-INTENTIONED CITIZENS TO DEMAND THE IMMEDIATE TERMINATION OF THE NEGOTIATIONS REGRADING THE AGREEMENT ON THE FUNCTIONING OF DNIESTER HYDROPOWER COMPLEX!!!

We say STOP to these obscure negotiations because the Agreement is negotiated without consultation of the affected population, without the existence of ecological, social and economic impact studies, without indicating the minimum water flow (discharges) needed for the maintaining alive the Dniester, without the consideration of the environmental standards of EU, Energy Community Treaty and UN, but with the major risk of leaving without drinking water about 4 million people from Moldova and Ukraine. The cost of this disaster will be in the range of billions of US dollars.

Therefore, civil society asks the Governments of Moldova and Ukraine to stop these unspeakable negotiations which deliberately omit the European norms and which are in flagrant contradiction with the interests of Moldovan and Ukrainian citizens until the following minimum requirements are met:

 1. Reference to the Association Agreements of Ukraine and Moldova with the European Union, to the Energy Community Treaty, to the 8 Environmental Directives contained in these documents that are strongly relevant to these negotiations and to the completion of the steps described in these Directives. These Directives concern the assessment of projects with cross-border impact, impact on the quality of water intended for human consumption, liability for environmental damage, impact on wild birds, public consultation in the affected country, and the effects of certain plans and programs on the environment.
 2. Carrying out an environmental impact study, a social impact study and an economic impact study of the existing facilities of Dniester hydropower complex (in particular the Pumped Storage Hydropower Station and Hydropower Station II from Nahoreany/Naslavcha) and a Strategic Environmental Impact assessment the planned facilities (the cascade of 6 new hydropower plants on the Upper Dniester). During the conducting of these studies, negotiations should be stopped. The results of these studies should serve as a basis for the resumption of negotiations.
 3. The mandatory inclusion in the draft Agreement of the following crucial provisions: (a) Minimum water flow parameters; (b) Parameters of ecological flows (spring flows) and for the rest of the year; (c) Compensation for lost ecosystem services (UN Principle „Polluter pays”)
 4. Decoupling of the negotiations of this Agreement from other bilateral issues that are not related to the issue of hydropower plants (the so-called „package” principle);
 5. The abandonment of the Ukrainian part to the idea of ​​constructing the cascade of six hydro power stations in the Upper part of Dniester and the introduction of a moratorium on the construction of new dams and associate infrastructure in the Dniester Basin until a comprehensive diagnosis study the current state of play of the entire Dniester River basin will be performed (from the Carpathian Mountains to the discharge into the Black Sea) and carrying out all the necessary procedures in line with the European legal and regulatory framework;
 6. Invitation as observers into the format of these negotiations of environmental experts from the relevant international organisations of the UN, the European Commission and the Energy Community Secretariat.
 7. Inclusion as observers into the format of these negotiations of the experienced environmental experts of the civil society of Moldova and Ukraine. Consultation of the draft of the Agreement with civil society before its signature. 

We direct this petition to be signed by the populations of the Dniester River Basin and beyond, to the leaders and members of civil society organisations, academics, political parties, church, trade unions, local and central authorities, local and foreign media, to support this petition as an action against the destruction of Moldova.
 
The neglecting of this call of citizens will be a clear proof of the lack of responsibility of the Moldovan and Ukrainian Governments, their consistency in the application of European norms, the ignorance of the fact that this Agreement may trigger a humanitarian crisis in Eastern Europe, depopulation of this area, food security crisis, huge health system costs and war.
 
We send this call to multiple social networks, praying to broadcast it on TV, social media, the streets, and any other accessible means.

SIGNATORIES:

Arcadie Barbăroşie

Ilyia Trombistky

Ion Efros

Victor Parlicov

Vitalie Sprânceană

Alecu Reniţă

***********************

(RU) Подписавшие,   

Возмущённые ожидаемыми катастрофическими последствиями подписания и непрозрачным характером переговоров по этому Соглашению,

Озабоченные тем, что снабжение питьевой водой 4 миллионов людей будет поставлено под угрозу частными интересами олигархов Республики Молдова и Украины,

Предвидя риск появления очага нового конфликта на Днестре и обострения отношений с Украиной,

ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ГРАЖДАН ДОБРОЙ ВОЛИ ПОТРЕБОВАТЬ НЕМЕДЛЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ДНЕСТРОВСКОГО ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА !!!

Говорим «СТОП» ведущимся непонятным переговорам, поскольку соглашение игнорирует интересы населения, подвергнутого воздействию, обсуждение пректа соглашения ведется непрозрачно, без консультаций с заинтересованной общественностью, без проведения оценки воздействия на окружающую среду, его социальных и экономических последствий и невзирая на международные и европейские стандарты в этой области, и при этом с риском оставить без питьевой воды по меньшей мере 4 миллиона жителей Молдовы и Украины. Цена такой катастрофы составит миллиарды долларов США.

Поэтому гражданское общество призывает правительства Молдовы и Украины прекратить эти непрозрачные переговоры, которые преднамеренно игнорируют европейские нормы, вопиюще противореча интересам граждан Молдовы и Украины, до тех пор, пока не будут соблюдены следующие минимальные требования:

 1. Ссылки на Соглашения об ассоциации Украины и Молдовы с Европейским Союзом, Договором об энергетическом сообществе, на 8 Директив по охране окружающей среды, упомянутых  в этих документах должны быть включены в Соглашение. Эти Директивы касаются оценки последствий реализации проектов с трансграничным воздействием, воздействия на качество воды, предназначенной для потребления человеком, ответственности за экологический ущерб, воздействия на популяции водно-болотных птиц, консультаций с общественностью в подвергшейся воздействию стране и последствий определенных планов и программ для окружающей среды;
 2. Осуществление оценки воздействия на окружающую среду, исследование социальных последствий и воздействия на экостратегическая экологическая оценкаомику существующих гидроэнергетических мощностей (в частности, ГАЭС и ГЭС-2) и Cтратегическая экологическая оценка нa запланированных шести новых русловых гидроэлектростанций. На время исследований переговоры должны быть приостановлены. Результаты этих исследований должны послужить основой для возобновления переговоров;
 3. Обязательное включение в проект согласованного соглашения ключевых положений, таких как: (a) минимальные параметры водопопусков; (б) Параметры экологических попусков (весенние попуски) и минимальные расходы в остальную часть года; (c) компенсация за утраченные экосистемные услуги (реализация принципа ООН «загрязнитель платит»).
 4. Исключение переговоров по настоящему Соглашению из пакета с другими вопросами, не связанными с гидроэнергетикой (отказ от так называемого «пакетного» принципа);
 5. Отказ украинской Стороны от идеи строительства каскада из шести гидроэлектростанций в верхней части Днестра и введение моратория на строительство новых объектов в бассейне Днестра (от Карпатских гор до впадения в Черное море) и выполнение всех процедур в соответствии с европейским законодательством;
 6. Приглашение в эти переговоры в качестве наблюдателей экспертов по окружающей среде из международных организаций ООН, Европейской комиссии и Энергетического сообщества.
 7. Включение в эти переговоры в качестве наблюдателей представителей гражданского общества Молдовы и Украины. Консультирование финальной версии этого Соглашения с гражданским обществом перед его подписанием.

Мы направляем эту петицию населению бассейна реки Днестр и за его пределами, руководителям и членам организаций гражданского общества, академическому сообществу, политическим партиям, религиозным культам, профсоюзам, местным и центральным органам власти, средствам массовой информации в стране и за рубежом, с тем, чтобы они поддержали это обращение как противодействие разрушению Молдовы.

Отношение к этому гражданскому обращению продемонстрирует ответственность правительств Молдовы и Украины либо её отсутствие, их последовательность или отсутствие уважения к применению европейских норм, игнорирование фактов либо понимание того, что это Соглашение способно вызвать гуманитарный кризис, депопуляцию региона, продовольственный кризис и огромные расходы в сфере здравоохранения, и, наконец, военный конфликт.

Мы отправляем этот сигнал по нескольким социальным сетям, будем стремиться распространить его по телеканалам, в социальных сетях, на улицах и любыми другими доступными средствами.

ПОДПИСИ:

Аркадие Барбарошие

Илья Тромбицкий

Ион Ефрос

Виктор Парликов

Виталие Спринчанэ

Алеку Реницэ

 

SIGN UP THIS PETITION HERE!

 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu