ATITUDINI RECENTE

Petiție: Cinematograful Gaudeamus nu trebuie demolat!/Скажем НЕТ разрушению кинотеатра Гаудеамус!

[RO] Cinematograful Gaudeamus nu trebuie demolat!/
La 1 februarie 2016, viceprimarul Nistor Grozavu a anunțat că în locul cinematografului Gaudeamus se propune o nouă construcție – un bloc rezidențial cu 14 etaje. 
Reprezentanții primăriei ne asigură că noua construcție va fi dotată cu săli de cinematograf și alte spații publice. 
    Chiar dacă proiectul nu a fost avizat încă de Consiliul Municipal Chișinău și construcția nu are autorizație, în vara anului 2016 compania SC „Cristivlad” căreia îi aparține terenul, a anunțat deja printr-un panou informativ despre vânzarea apartamentelor în viitorul bloc. 
    La 19 august 2016, Primăria Chișinău a autorizat demolarea cinematografului pentru viitoarea construcție. Argumentul de bază este că acest teren este în proprietate privată și din acest motiv proprietarul este în drept să utilizeze terenul după propriile considerente. 
    La 24 septembrie au avut loc consultații publice, inițiate de un grup de consilieri municipali, la care au participa cetățeni, consilieri municipali, activiști, reprezentanți ai mediului cinematografic, dar și Nicolae Drăgan, reprezentantul companiei „Cristivlad” 
    Nicolae Drăgan a explicat că decizia de a demola cinematograful are drept motiv principal nerentabilitatea acestuia. Totodată, dl. Drăgan apromis că nu va începe demolarea dacă se identifică o altă soluție și a acceptat să participe la dialog cu specialiști, autorități, consilieri municipali și societatea civilă. 
    Considerăm că aceasta este o oportunitate de a ne face auziți și de a exprima poziția noastră pentru a salva cinematograful Gaudeamus.
Cinematograful Gaudeamus trebuie să rămână intact din următoarele considerente:
Infrastructura culturală lipsește în Chișinău, iar rețeaua de cinematografe a scăzut de la un număr de 14 cinematografe la doar 4 cinematografe active din care doar două prezintă filme necomerciale. Împreună cu cinematograful Odeon, Gaudeamus este unicul loc în care se putea privi filme necomerciale, se derulau zilele filmelor naționale care erau vizionate de spectatori numeroși. Rețeaua de cinematografe existentă la moment în Chișinău propune doar filme comerciale, cu bilete scumpe care nu sunt accesibile pentru o mare partedin locuitorii capitalei. Festivalurile de film, tinerii producători de film duc lipsă de spațiu unde își pot proiecta producțiile. Este inadmisibil și imoral pentru o capitală de 800,000 locuitori să rămână un singur spațiu de proiecție de filme.
Cinematograful Gaudeamus face parte din patrimoniul arhitectural al lui Valentin Voițehovschi, un arhitect de origine poloneză care a proiectat în orașul Chișinău numeroase clădiri rezidențiale, administrative, culturale. Lucrările lui îmbină arhitectura social-modernistă cu elemente clasice și folcloristice. Patrimoniu înseamnă nu doar conace și vile urbane din sec. XIX, ci și clădirile create cu 50-60 ani în urmă. În pofida conotațiilor politice, noi, cetățenii de astăzi suntem cei care oferim sens clădirilor, iar în Cinematograful Gaudeamus vedem în primul rând o instituție culturală care trebuie să-și continue funcțiile necăutând la decorațiile politice. Consider[m oportună includerea clădirii cinematografului Gaudeamus în registrul Monumentelor de importanță locală. 
Susținerea financiară a cinematografului. În cadrul discuțiilor publice din 24 septembrie, consilierul Municipal Alexandr Odințov a propus examinarea posibilității alocării unor fonduri din bugetul municipal pentru menținerea cinematografului. De asemenea s-ar putea apela și la alte fonduri și să fie organizată o campanie de promovare a cinematografului și a evenimentelor care ar putea aduce fonduri suplimentare pentru funcționarea cinematografului.
În acest context devine necesară promovarea unor abordări sistemice față de infrastructura și politicile culturale din Chișinău. Orașul încă nu dispune de o strategie culturală ce ar stabili prioritățile de finanțare publică a instituțiilor și inițiativelor culturale, direcțiile de investiții în infrastructura culturală. Direcția Cultură a primăriei mun. Chișinău nu are încă un program de granturi și finanțare a inițiativelor culturale independente, Aceste lucruri ar permite planificarea unor activități culturale, oferirea posibilității pentru organizațiile și inițiativele culturale să obțină resurse pentru a desfășura activități, inclusiv în spații precum Cinematograful Gaudeamus. 
Credem că e absolut necesar ca Consiliul Municipal Chișinău să ceară Direcției Cultură elaborarea, în colaborare cu societatea civilă, cetățenii și mediul de experți a unei strategii culturale pe termen mediu și lung (5-10 ani) în baza principiilor echității, incluziunii, transparenței
Interesele cetățenilor. Primăria Chișinău și consilierii municipali sunt cei care trebuie să reprezinte interesele cetățenilor, iar în cazul de față în interesul întregii comunități este funcționarea cinematografului în care se derulau filme alternative, naționale, la care aveau acces toate categoriile de cetățeni. Construcția unui bloc locativ servește doar interesele investitorilor și a celor ce își vor putea permite procurarea unui apartament nou. Locuitorii orașului Chișinău doresc infrastructură culturală, acces la cultură și respectarea bunurilor și intereselor comune.  
Din punct de vedere urbanistic amplasarea a 2 blocuri cu 14 nivele ar bloca traficul in zona Telecentru și ceea ce-i mai grav, ar demola unicul spațiu public care mai poate fi amenajat drept un centru al cartierului Telecentru. Zona cinematografului Gaudeamus Cinema reprezintă unicul spațiu public de la Telecentru, care ar putea oferi o alternativă de recreere, petrecere a timpului liber, participare la activități culturale, practicarea sportului (vezi zona Memorialului), fără să fie nevoie să te deplasezi în centrul orașului – este unica zonă care ne-a mai rămas și ar trebui să o păstrăm așa, și să o dezvoltăm în sensul unui spațiu public multifuncțional. Amplasarea unui bloc în locul cinematografului ar sufoca această zonă și ar anula posibilitatea dezvoltării ei ulterioare în sensul menționat mai sus. Provocarea cea mare este cum să decentralizăm orașul Chișinău, să avem cartiere active cu spații multifuncționale amenajate corespunzător.
Zona Telecentru este deja suprasaturată de blocuri locative. De exemplu, în imediata apropiere a cinematografului, pe str. V. Alecsandri cu doi ani în urmă a fost dat în exploatare un complex de blocuri rezidențiale (compania de construcții Gonvaro Com), iar între str. Gh. Asachi și șos. Hîncești recent a început construcția unui altui complex de blocuri (compania Dansicons). Totodată, conform datelor oferite de Biroul de Statistică, în anul 2015 au fost vândute doar 30% din apartamente din majoritatea blocurilor. În circumstanțele în care populația orașului se diminuează, iar blocurile noi construite stau cu 70% nevândute, nu există nici o necesitate de a construi alte blocuri noi.
Schimbarea Planului Urbanistic Zonal. Pentru a autoriza construcția acestui bloc este necesară schimbarea PUZ-ul care prevede construcția unui nod rutier de la cercul giratoriu de lângă cinematograf ceea ce ar facilita deplasarea în această zonă. Dacă acest nod nu se va construi, iar pe lângă aceasta va mai apărea un bloc, atunci zona va fi supraaglomerată pentru ani buni înainte 
Cinematograful – proprietate privata? La moment terenul pe care se află cinematograful se află în proprietatea privată a companiei „Cristivlad”. Solicităm ca organele competente (Curtea de Conturi, Centrul Național Anticorupție) să verifice în ce condiții și dacă au fost respectate toate prevederile legale atunci când cinematograful a fost transferat din proprietate publică în proprietate privată. 
Sarcina pusă pe zonă. O construcție nouă implică infrastructură de apă, canalizare, gaze naturale, mijloace de transport, ceea ce pune o sarcină adițională pe structurile existente. Nu s-a făcut nici un studiu de fezabilitate ce demonstrează că zona respectivă este în stare să reziste unui nou volum de solicitări. Totodată, blocurile planificate aici, cât și altele care au apărut în zonă, nu prevăd infrastructură socială și publică, nu sunt construite grădinițe, școli, instituții medicale noi, ci iarăși va constitui o sarcină suplimentară pe instituțiile deja existente.
SEMNEAZĂ PETIȚIA! Spune NU demolării Cinematografului Gaudeamus! 
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[RU]  Скажем НЕТ разрушению кинотеатра Гаудеамус!

1 февраля 2016 года вице-министр Нистор Грозаву заявил, что на месте нынешнего кинотеатра Гаудеамус собираются строить 14-этажное здание.   Представители примэрии утверждают, что в этом здании будут располагаться как кинозалы, так и другие общественные помещения.   Несмотря на то, что проект еще не был апробирован Муниципальным советом и нет авторизации на строительство, летом 2016 года компания «Cristivland», которой принадлежит площадь, уже с помощью информационного пано начала рекламировать продажу квартир в будущем доме.
19 августа 2016 примэрия Кишинэу авторизировала снос кинотеатра ради многоэтажки. Основным аругментом явился тот факт, что площадь под кинотеатром находится в частной собственности и поэтому собственник в праве использовать эту землю на свое усмотрение.   24 сентября состоялись публичные слушания, инициированные группой муниципальных советников. В слушаниях приняли участие граждане, советники, активисты, представители мира кинематографа, а также Николае Дрэган – представитель фирмы-застройщика.   Николае Дрэган пояснил, что основная причина сноса кинотеатра – его нерентабельность. Также г-н Дрэган пообещал, что не начнет снос, если найдется другое решение и согласился пойти на контакт со специалистами, властями, мунсоветниками и гражданским обществом.   Мы считаем, что это возможность сделать так, чтобы нас услышали и выразить нашу позицию за спасение кинотеатра Гаудемус.
Подпишись за спасение кинотеатра Гаудеамус!
Кинотеатр Гаудеамус должен остаться нетронутым по следующим причинам:
В Кишиневе отсутствует инфраструктура культуры, а сеть кинотеатров сократилась с 14 до всего 4 действующих, из которых всего в 2-х показывают некоммерческое кино. Наряду с кинотеатром Odeon, кинотеатр Гаудеамус является местом, где еще можно посмотреть некоммерческие фильмы, где устраивают дни национального кино. Сегодня сеть кинотеатров в Кишиневе предлагает только коммерческое кино по дорогим билетам, недоступным для большинства жителей столицы. А кинофестивали и молодые кинорежиссеры не имеют места, где могут показывать свою продукцию. Поэтому оставить в столице с 800 000 населения всего один такого рода кинотеатр (Odeon) – это аморально и недопустимо.
Кинотеатр Гаудеамус является частью архитектурного наследия Валентина Войцеховского – архитектора польского происхождения, спроектировавшего для Кишинева множество административных зданий и зданий культурного назначения. Его творения сочетают в себе социо-модернистскую архитектуру с элементами классики и фольклора. Культурное наследие – это не только виллы и усадьбы 19 века, но и здания, построенные всего 50-60 лет назад. В отличие от заявлений наших политиков, мы, граждане, не придаем политического значение зданиям, а в здании кинотеатра Гаудеамус прежде всего видим учреждение культурного типа, которое должно продолжать свою деятельность вне зависимости от политических перипетий. Мы считаем необходимым включить здание кинотеатра Гаудеамус в Регистр памятников местного значения.
Финансовая поддержка кинотеатра. В рамках публичных обсуждений от 24 сентября советник Александр Одинцов предложил рассмотреть возможность выделения фондов из муниципального бюджета для сохранения здания Гаудеамус. Также можно обратиться и к другим фондам и устроить кампанию по продвижению кинотеатра, а также различных мероприятий, которые смогут собрать дополнительные средства, необходимые для его функционирования. Здесь необходимо понимать, что нужно промовировать системный подход к инфраструктуре и культурной политике Кишинева. У города еще нет культурной стратегии, которая бы установила приоритеты общественного финансирование культурных учреждений и инициатив, а также направлений вложения средств в культурную инфраструктуру. Дирекция по культуре при примэрии мун. Кишинэу не имеет пока что программы по грантам и финансированию независимых инициатив. А это бы позволило планировать культурные мероприятия, дало бы возможность культурным организациям получать средства для проведения своих кампаний, в том числе и в зданиях, подобных кинотеатру Гаудеамус. Мы считаем, что Муниципальный совет должен требовать у Дирекции по культуре выработки (совместно с общественностью и экспертами) культурной стратегии на средний и длительный сроки (5-10 лет) на основании принципов транспарентности, справедливости и участия.
Интересы граждан. Примэрия Кишинева и муниципальные советники должны представлять интересы граждан. В данной ситуации в интересах всего общества – функционирование кинотеатра, в котором можно показывать альтернативное кино и местную продукцию, к которой будет доступ у всех слоев населения. А строительство жилого блока служит интересам лишь инвесторов и тех, кто сможет себе позволить купить квартиру в новострое. Жители Кишинева хотят иметь культурную инфраструктуру, а также уважение общественных благ и интересов.
С градостроительной точки зрения, два 14-этажных здания рядом будут блокировать трафик в строну Телецентра и, что еще важнее, разрушат возможность на общественное пространство, которое можно было бы обустроить прямо в центре района. Зона кинотеатра Гаудеамус является единственным общественным пространством Телецентра, которое может предоставить возможность свободного времяпрепровождения, участия в культурных мероприятиях, спортивных без того, чтобы ехать в центр. Это единственное местечко, которое еще осталось свободным в этом районе и нам оно нужно для того, чтобы создать там многофункциональное общественное пространство. Строительство многоэтажки в этой зоне «проглотит» ее без права на ее облагораживание для вышеназванных целей. Основной провокацией является способность децентрализовать Кишинев, создать активные кварталы с многофункциональными зонами, благоустроенными соответствующим образом.
Зона Телецентра является уже достаточно переполненной жилыми домами. Например, вблизи кинотеатра, на ул. В. Александри два года назад уже сдали в эксплуатацию комплекс домов (строительная кампания Gonvaro Com), а между ул. Г. Асаки и шоссе Хынчешть недавно началось строительство еще одного жилого комплекса (компания Dansicons). Но по данным Бюро статистики, в 2015 году было продано всего 30% квартир из большинства новостроев. В ситуации, когда население города уменьшается, а новостройки стоят на 70% пустые, нет необходимости строить еще одну.
Изменение Зонального Градостроительного плана (PUZ). Для того, чтобы авторизировать строительство этой новостройки, необходимо изменить PUZ, который предусматривает строительство транспортной развязки рядом с кинотеатром, что облегчит движение в этой зоне. Если развязка не будет построена, а при этом появится еще одна многоэтажка, то эта зона на долгие годы вперед будет перегружена транспортом.
–  Кинотеатр – частная собственность? На данный момент площадь, где стоит кинотеатр, находится в частной собственности фирмы «Cristivlad». Мы просим компетентные органы (Счетную Палату, Национальный Антикоррупционный центр) проверить, были ли соблюдены все правовые предписания в момент, когда кинотеатр был переведен из общественной собственности в частную.
Задачи зоны. Строительство новостройки предполагает наличие инфраструктуры: вода, канализация, газ, транспортные подъезды. Все это добавляется к уже имеющейся инфраструктуре. Не было сделано ни одного исследования доказывающего, что данная зона в состоянии выдержать появление новых домов с необходимыми для них инфраструктурами. Но в то же время планируемые застройки, а также и уже появившиеся в зоне новострои не предусматривают социальной и общественной инфраструктуры. Не строятся новые детские сады, школы, медицинские учреждения, которые, в свою очередь, также требуют необходимой инфраструктуры в плюс к уже имеющейся.

ПОДПИШИ ПЕТИЦИЮ! Скажи НЕТ разрушению кинотеатра Гаудеамус! 

PETIȚIA SE GĂSEȘTE AICI: http://www.petitieonline.com/cinematograful_gaudeamus_nu_trebuie_demolat

 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu