ATITUDINI RECENTE

Apel comun: Cerem excluderea mai multor articole din legea “Big Brother”

Redacția Platzforma se solidarizează cu apelul mai multor instituții media privind excluderea cîtorva articole controversate dintr-un proiect de lege aprobat de guvernul Republicii Moldova la 30 martie 2016. Sub pretextul ”luptei cu pornografia infantilă și terorismul”, autoritățile urmăresc să introducă o serie de măsuri restrictive asupra Internet-ului, cum ar fi: controlul poștei electronice și al mesageriei, controlul aplicațiilor de chat instantaneu etc.
Considerăm că aceste măsuri nu sunt justificate şi permit abuzuri şi încălcări grave ale dreptului la viaţă privată.

„Cerem exclu­de­rea arti­co­le­lor legi­sla­tive, care per­mit blo­ca­rea site-urilor, veri­fi­ca­rea email-urilor, sms-urilor și obligă ope­ra­to­rii să sto­cheze datele uti­li­za­to­ri­lor”, se pre­ci­zează într-o decla­ra­ție comună sem­nată de mai multe insti­tu­ții cu refe­rire la la Legea “Big Bro­ther” apro­bată de Guvern la 30 mar­tie 2016.

Guver­nul a votat la 30 mar­tie un pro­iect de lege, care aduce modi­fi­cări sub­stan­ți­ale legi­sla­ției Repu­bli­cii Mol­dova, prin care se obligă ope­ra­to­rii de tele­fo­nie și Inter­net să sto­cheze și arhi­veze datele uti­li­za­to­ri­lor pen­tru o peri­oadă de 6 – 12 luni, să blo­cheze acce­sul la anu­mite site-uri și per­mit auto­ri­tă­ți­lor să veri­fice email-urile, mesa­jele sms sau cele expe­di­ate prin apli­ca­ții de mesa­ge­rie (Viber, What­sApp, Tele­gram etc).

Aceste modi­fi­cări legi­sla­tive au sco­pul decla­rat de a com­bate por­no­gra­fia, tero­ris­mul și vio­lența, însă com­portă ris­curi majore de a insti­tui o cen­zură a Inter­ne­tu­lui și limi­tează drep­tu­rile cetă­țe­ni­lor:

# 133 din Codul de pro­ce­dură penală va per­mite citi­rea email-urilor, dar și altor “mesa­ge­rii tex­tu­ale” (ex: Viber, Tele­gram, Skype, What­sApp);

# 247 din Codul Con­tra­ven­țio­nal al Repu­bli­cii Mol­dova pre­vede intro­du­ce­rea unor obli­ga­ții pen­tru ope­ra­to­rii de Inter­net (ex: Star­net, Orange, Mold­cell etc), prin care aceștia vor fi obli­gați să fil­treze și să ahri­veze tra­fi­cul ce trece prin pro­pria rețea, dar și să blo­cheze IP-urile ser­ve­re­lor, pe care sunt sto­cate dife­rite site-uri;

# 7 din Legea pri­vind pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea cri­mi­na­li­tă­ţii infor­ma­tice pre­vede obli­ga­ţii pen­tru fur­ni­zo­rii de ser­vi­cii să con­ser­veze tra­fi­cul de tele­fo­nie fixă și tele­fo­nie mobilă de la 180 zile la 1 an, iar tra­fi­cul de Inter­net – 6 luni. Aceste pre­ve­deri vor crește con­si­de­ra­bil cos­tu­rile între­ți­ne­rii afa­ce­ri­lor ope­ra­to­ri­lor de tele­fo­nie mobilă sau ser­vi­cii Inter­net și impun obli­ga­ții impro­prii ope­ra­to­ri­lor de tele­fo­nie și de ser­vi­cii Inter­net.

Con­si­de­răm că modi­fi­că­rile res­pec­tive con­tra­vin stan­dar­de­lor euro­pene pri­vind neu­tra­li­ta­tea și liber­ta­tea Inter­ne­tu­lui și ar veni să înăs­prească cen­zura și să per­mită abu­zuri, prin care să fie blo­cate site-urile inco­mode poli­tic (ex: Coreea de Nord, China, Rusia etc).

Atra­gem aten­ție că, la 8 apri­lie 2014, Cur­tea de Jus­ti­ţie a Uniu­nii Euro­pene (CJUE) a decis să inva­li­deze con­tro­ver­sata Direc­tivă 24/2006 pri­vind sto­ca­rea date­lor per­so­nale de către com­pa­ni­ile de tele­co­mu­ni­ca­ţii, în vede­rea folo­si­rii lor de către pro­cu­rori. Ast­fel, în timp ce în UE au fost anu­late ast­fel de pre­ve­deri, auto­ri­tă­țile de la Chi­și­nău doresc să le imple­men­teze.

Rei­te­răm că Inter­ne­tul poate fi uti­li­zat, mai degrabă, ca o unealtă pen­tru a iden­ti­fica extre­miș­tii și de a fi pedep­siți, decât să fie blo­cate anu­mite site-uri prin inter­me­diul comu­ni­ca­ți­i­lor elec­tro­nice.

Reco­man­dăm insis­tent auto­ri­tă­ți­lor să imple­men­teze strict stan­dar­dele euro­pene, pre­vă­zute în anexa XXVIII-B de la Acor­dul de Aso­ci­ere la Uniu­nea Euro­peană pri­vind nor­mele apli­ca­bile ser­vi­ci­i­lor de tele­co­mu­ni­ca­ții, legi­sla­ție care ar oferi un cadru pre­vi­zi­bil, sufi­cient și corect, fără a per­mite regle­men­tări abu­zive din par­tea orga­ne­lor de drept din R. Mol­dova.

Sem­na­tari:

# BATI – Biroul de Audit al Tira­je­lor si Inter­ne­tu­lui
# Star­Net
# Inte­ract Media (Agora, EA.md)
# Miraza (UNIMEDIA)
# Site-ul de știri pen­tru tineri #diez
# Privesc.EU
# Zia­rul Națio­nal
# Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­tice și por­ta­lul Anticoruptie.md
# Cen­trul pen­tru Jur­na­lism Inde­pen­dent
# Zia­rul de Gardă
# PLATZFORMA. 

Despre autor

Platzforma Redacția

2 Comentarii

 • eu vad destule comentarii, de o parte si de alta a baricadei…sunt tentat sa cred partea care se ingrijoreaza…
  pentru ca au mai fost asemenea tentative si in trecut…
  pentru ca avem experienta cand convorbiri ale diversilor oameni (de la demnitari de stat la cetateni particulari) au circulat in spatiul public (ma refer nu doar la inregistrarile cu Filat si Vicol dar si la poante de genul doi moldoveni dicteaza un numar de telefon)…
  pentru ca nu am incredere in sistemul justitiei..
  si pentru ca as prefera ca copiii sa aiba lectii despre pericolele pedofiliei de la parinti, nu parintii sa se lase pe urechea ca statul o sa le pazeasca copiii…in locul masurilor restrictive mai degraba as baga in toate scolile cate un curs despre securitatea si confidentialitatea online…
  pe mine ma ingrijoreaza anume acest mod de a aborda lucrurile: in locul unui program complex ce ar prevedea educatia parintilor+traininguri pentru elevi+alte forme de instruire in privinta riscurilor online, autoritatile baga masuri punitive si de supraveghere a internetului (cu toate fricile rezonabile stiind profilul justitiei rm)…
  eu vreau sa vad si acest program complex de educatie si instruire…nu doar cititul viber si whatspp.

Lasa un comentariu