activism RECENTE

Campanie de colectare de fonduri: Pavilion Multifuncțional în parcul Calea Orhei (Poșta Veche).

RO/ENG

În februarie 2022, AO CADP a depus proiectul la de amenajare a unui pavilion multifuncțional unui pavilion multifuncțional în Parcul Calea Orheiului la programul Bugetul Civil al Primăriei mun. Chișinău. 

Procesul de vot s-a desfășurat în perioada 11 aprilie – 1 mai 2022. Proiectul nostru a obținut 45,56 % din voturile acordate de locuitori, fiind selectat pentru implementare. 

Valoarea totală a proiectului, calculată de devizier înainte de depunerea dosarului, a constituit 208 000 MDL. În cadrul propunerii de proiect pentru Bugetul Civil 2022, AO CADP a solicitat de la primărie 130 000 MDL, iar contribuția asociației constituită dintr-un grant al Fundației Soros Moldova în cadrul proiectului ”Dreptul la Oraș” era de  78 000 MDL. 

Între timp, însă rata inflației a atins 30%, iar acest lucru a afectat direct costul total de implementare a proiectului. Pretura sectorului Rîșcani, desemnată ca fiind autoritatea ce amenajează Pavilionul Multifuncțional ne-a rugat să actualizăm devizul de cheltuieli pentru ca acesta să reflecteze noile prețuri pentru bunuri, servicii și lucrări. Conform devizului actualizat la sfârșitul lunii iulie, costul total al proiectului este de 240 995 MDL, adică depășește cu aproximativ 33 000 MDL costul inițial. 

Primăria nu poate aloca resurse suplimentare iar buna implementare a proiectului depinde de posibilitatea de a acoperi costul total al lucrărilor de realizare a acestuia. 

Prin amenajarea acestui pavilion creăm un punct de atracție în parc, o invitație pentru oamenii din cartierul Poșta Veche de a veni în parc și a-l utiliza în conformitate cu necesitățile lor. 

AO CADP a inițiat procesul de amenajare a pavilionului încă în anul 2020 (întreaga cronologie o puteți citi aici) prin efectuarea unor chestionare privind infrastructura culturală și socială la Poșta Veche, scrierea unei strategii de dezvoltare a cartierului, efectuarea unor chestionare despre Parcul Calea Orhei, elaborarea unui plan de reabilitare a Parcului Calea Orhei prin amenajarea unor grădini comunitare, realizarea proiectului de execuție a Pavilionului multifuncțional, calcularea devizului de cheltuieli al lucrărilor de amenajare, demararea procesului de autorizare a lucrărilor de amenajare etc.

Prin această campanie ne propunem să colectăm 50 mii de lei care vor acoperi următoarele costuri:

  • 33 000 MDL pentru acoperirea diferenței dintre devizul actualizat și cel prezentat la etapa de depunere a dosarelor (pentru că Inflația!). 

  • 5000 MDL pentru elaborarea devizului și actualizare acestuia (lucrări care au fost efectuate dar pentru care nu am avut resurse să le achităm)

  • 5000 MDL pentru încheierea unui contract cu arhitectul autor al proiectului care să supravegheze buna desfășurare a lucrărilor în conformitate cu proiectul arhitectural. 

  • 7000 MDL pentru înverzirea spațiului adiacent pavilionului multifuncțional.

____________________________________________________

[ENG]
In February 2022, AO CADP submitted the project for the installation of a multifunctional pavilion in Calea Orheiului Park to the Civil Budget program of the Municipality of Chisinau. 

The voting process took place from 11 April to 1 May 2022. Our project received 45.56% of the votes cast by the residents and was selected for implementation. 

The total value of the project, calculated by the cost estimator before the submission, was 208 000 MDL. Within the project proposal for the Civil Budget 2022, AO CADP requested 130 000 MDL from the City Hall, and the contribution of the association constituted by a grant of Soros Foundation Moldova within the project „Right to the City” was 78 000 MDL. 

In the meantime, however, the inflation rate has reached 30%, and this has directly affected the total cost of implementing the project. The Rîșcani District administration, designated as the authority that is setting up the Multifunctional Pavilion, asked us to update the cost estimate to reflect the new prices for goods, services and works. According to the updated estimate at the end of July, the total cost of the project is 240 995 MDL, i.e. approximately 33 000 MDL more than the original cost. 

The Municipality cannot allocate additional resources and the proper implementation of the project depends on the possibility of covering the total cost of the works to carry it out. 

By setting up this pavilion we are creating a point of attraction in the park, an invitation for the people of the Old Post district to come to the park and use it according to their needs. 

AO CADP has started the process of setting up the pavilion as early as 2020 by carrying out questionnaires on the cultural and social infrastructure in Poșta Veche, writing a strategy for the development of the neighbourhood, carrying out questionnaires on Calea Orhei Park, drawing up a plan for the rehabilitation of Calea Orhei Park by setting up community gardens, drawing up the project for the execution of the multifunctional pavilion, calculating the cost estimate for the development works, starting the process of authorising the development works, etc.

Through this campaign we aim to raise 50 thousand lei which will cover the following costs:

  • 33 000 MDL to cover the difference between the updated estimate and the one presented at the stage of submission of the files (because Inflation!). 

  • 5000 MDL for the preparation of the estimate and its update (work that has been done but for which we did not have the resources to pay). 

  • 5000 MDL for the conclusion of a contract with the architect author of the project who will supervise the smooth running of the works according to the architectural project. 

  • 7000 MDL for the greening of the space adjacent to the multifunctional pavilion.

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu