ARTICOLUL ZILEI ECONOMIC POLITIC RECENTE

Apel Public privind negocierea Acordului de funcționare a complexului hidroelectric Nistrean și impactul său asupra bazinului fluviului Nistru (RO, RU, EN)

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English – –

 

Către:

Guvernul Republicii Moldova

Cabinetul de Miniștri al Ucrainei

Copie:

Comisia Europeană

(Directoratul General pentru Mediu,

Directoratul General pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală,

Directoratul General pentru Energie,

Directoratul General pentru Vecinătate și Negocieri pentru Extindere),

Secretariatul Comunității Energetice,

Delegația Comisiei Europene în Moldova,

Ambasada Statelor Unite în Moldova,

Ambasada Germaniei în Moldova,

Ambasada României în Moldova,

Ambasada Marii Britanii în Moldova,

Ambasada Suediei în Moldova,

Ambasada Elveției în Moldova,

Ambasada Austriei în Moldova,

Oficiul de Cooperare al Elveției în Moldova,

Banca Mondială, FMI, USAID, BERD, BEI,

Rezidentului Coordonator al Națiunilor Unite în Moldova.

 

APEL PUBLIC

privind negocierea Acordului de funcționare a complexului hidroelectric Nistrean
și impactul său asupra bazinului fluviului Nistru

În anul 2017, s-au activizat negocierile moldo-ucrainene pe subiectul unui Acord de funcționare a complexului hidroelectric Nistrean (în continuare Acord). Amintim în acest context că partea ucraineană, la începutul anilor 1990, a transformat barajul lacului tampon în Hidrocentrala Electrică 2 a Complexului. Totodată, începând cu 2001, Ucraina a ridicat pe fluviul Nistru un lac de acumulare prin pompaj, unul din cele mai mari din Europa, și a reușit să dea în exploatare trei blocuri de generare a electricității instalate pe acest baraj. Deși, consultările cu partea afectată de construcții hidroelectrice cu impact transfrontalier sunt obligatorii, acțiunile, descrise mai sus, s-au petrecut fără a fi consultate cu Guvernul Republicii Moldova, dar mai ales cu societatea civilă și cu populația direct afectată a Republicii Moldova și regiunii Odessa. La insistența societății civile, Banca Mondială a refuzat să participe la finanțarea proiectului.

Am reușit să facem rost de proiectul respectivului Acord.1 Dacă nu va suferi modificări esențiale, acest Acord va conduce la degradarea și distrugerea ecosistemelor din cursul inferior al râului Nistru și va genera costuri economice enorme pentru identificarea unor surse alternative de apă potabilă care pot varia de la câteva sute de milioane la peste un miliard de dolari.

Modul în care a fost elaborat și în care se negociază acest proiect de Acord fără consultarea societății civile și populației care va fi direct și grav afectată pe o perioadă de câteva decenii, precum și graba cu care se preconizează aprobarea acestuia până la sfârșitul anului 2017, nu sunt în interesul publicului din Republica Moldova și Ucraina.

Potrivit proiectului acordului de care dispunem, Moldova va fi lipsită de dreptul de a folosi apă de pe teritoriul său, care are ieșire la rezervorul tampon, deoarece întregul mal al Moldovei va fi acordat Ucrainei în arendă pe timp îndelungat fără dreptul de acces la apă pentru Republica Moldova.

În plus, din proiectul Acordului au fost excluse prevederile privind plata compensațiilor pentru daunele pricinuite de acest complex hidroenergetic (costurile serviciilor ecosistemice pierdute), și nu se menționează nimic în legătură cu cele 6 (șase) hidrocentrale adiționale planificate în lunca minoră pe cursul superior al Nistrului de Guvernul ucrainean, și care de facto vor fi parte a acestui complex.

Acest proiect de Acord ignoră în mod deliberat prevederile de mediu ale Acordurilor de Asociere UE–Moldova și UE–Ucraina, în special patru Directive:

 1. Directiva 2000/60/CE privind cadrul de politică comunitară în domeniul apei

 2. Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

 3. Directiva 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul

 4. Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

La fel, sunt trecute cu vederea și patru Directive, pe care Republica Moldova si Ucraina s-au obligat să le respecte în cadrul Tratatului Comunității Energetice:

 1. Directiva 85/337/CE privind evaluarea impactului de mediu a unor proiecte publice și private

 2. Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice

 3. Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului

 4. Directiva 2004/35/EC privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului

Eludarea mecanismelor Uniunii Europene de protecție a mediului este greu de înțeles pentru două state care formal s-au angajat prin aceste Tratate să se modernizeze, reformeze și să se integreze în spațiul european legal, economic și de valori. Lipsa referinței la toate documentele relevante, care fac parte atât din Acordurile de Asociere respective, cât și din Tratatul Comunității Energetice, nu poate fi accidentală și sugerează că negocierile urmăresc mai curând interese private decât interesul public. La fel, ignorarea totală a cadrului normativ comunitar sus-menționat sugerează că ambele Guverne sunt conștiente de impactul dezastruos pe care îl va produce respectiva infrastructură hidroelectrică.

În rezultatul edificării infrastructurii hidroelectrice preconizate de partea Ucraineană, fluviul Nistru va fi distrus. Trei milioane de oameni din Republica Moldova și peste un milion de oameni din regiunea Odessa vor rămâne fără sursa principală de apă potabilă. Populația de pești și păsări care populează acest spațiu acvatic vor descrește semnificativ. Iar din cauza scăderii debitului natural al râului, în apă va crește dramatic concentrația substanțelor nocive, care se revarsă în râu in urma activității umane – agricultură, canalizare, activitate industrială. Mai grav, aceste construcții pot provoca o catastrofă umanitară forțând sute de mii de oameni să părăsească zonele afectate din Republica Moldova și Ucraina din cauza lipsei de apă. Totodată, consecințele acestui Acord vor antagoniza pentru mult timp relațiile între Republica Moldova și Ucraina și ar putea servi drept o nouă sursă de conflict în regiune. Nistrul deja pierde anual cel puțin 1,3 miliarde de metri cubi de apă și va pierde și mai mult dacă acest Acord va fi negociat pe ascuns și aprobat în această formă.

În prezent, negocierea Acordului privind funcționarea complexului hidroenergetic Nistrean a fost pusă ”la pachet” cu alte probleme din agenda bilaterală moldo-ucraineană, cum ar fi: posturile vamale mixte, recunoașterea proprietăților moldovenești pe teritoriul Ucrainei, demarcarea frontierei moldo-ucrainene, problema transnistreană, etc. nu sunt cea mai bună abordare, ba chiar duc la compromisuri ce vor afecta viața cetățenilor Republicii Moldova. Pe lângă faptul că aceste chestiuni sunt și în interesul Ucrainei și trebuiesc tratate separat, consecințele înnămolirii și distrugerii râului Nistru începând cu complexul hidroelectric Dnestrovsk și până la vărsarea în Marea Neagră sunt disproporționat de mari în comparație cu eventualele câștiguri pe marginea fiecărei din aceste probleme tratate ”la pachet”. Prin urmare acest Acord trebuie purtat separat și în contextul obligațiilor asumate de ambele state în raport cu Uniunea Europeană și în cadrul Tratatului Comunității Energetice.

În contextul celor descrise mai sus, solicităm:

 1. Renunțarea la abordarea de negociere ”la pachet” și stoparea negocierilor pe subiectul funcționării complexului hidroelectric Nistrean, până la efectuarea de o companie internațională specializată a studiului de evaluare a impactului de mediu, social și economic atât pentru instalațiile de pe barajul lacului de acumulare, care urmează a fi date în exploatare, cât și pentru cele 6 hidrocentrale planificate spre construcție pe partea ucraineană a Nistrului de Sus;

 1. Publicarea proiectului actualizat al Acordului privind funcționarea complexului hidroelectric Nistrean, împreună cu toate anexele, și supunerea acestuia consultărilor publice, așa cum prevede legislația națională, Acordurile de Asociere a Republicii Moldova și a Ucrainei cu Uniunea Europeană și Tratatul Comunității Energetice;

 1. Introducerea în preambulul acestui Acord a referințelor clare la Acordurile de Asociere ale Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană, a Tratatului Comunității Energetice și a tuturor acordurilor și tratatelor internaționale relevante. Reflectarea acestora in condițiile Acordului de Funcționare a complexului hidroelectric Nistrean;

 1. Introducerea în textul acordului a garanțiilor clare pentru debitele ecologice și mecanismele de compensare a pierderii serviciilor ecologice în rezultatul funcționării Complexului;

 1. Renunțarea la ideea de a semna în grabă și cu orice preț acest Acord până la sfârșitul anului 2017. Textul principal al acestui Acord, anexele sale, dar mai ales documentația tehnică de suport necesită mai mult timp pentru a fi elaborate cu maximă atenție și detalii.

SEMNATARI:

Ion Sturza, Ex-Prim Ministru al Republicii Moldova 
Dr. Arcadie Barbăroșie, Director Executiv, Institutul de Politici Publice|
Dr. Ilia Trombitsky, Director Executiv, Asociația Internațională a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-Tiras
Ion Efros, Cercetător-analist energetic & mediu, Institutul de Politici Publice
Victor Parlicov, Ex-Director General ANRE
Ivan Ignatiev, ONG Ecospectrum, Bender, Regiunea Transnistreană a Republicii Moldova
Alecu Reniță, Mișcarea Ecologică din Moldova
Valeriu Munteanu, Ex-Ministru al Mediului
Dorin Dușciac, Ex-Viceministru al Mediului 
Veaceslav Ioniță, Economist, IDIS Viitorul
Vasile Ernu, Scriitor
Petru Negură, Sociolog, redactor Platzforma.md 
Iulian Groza, Director Executiv, IPRE
Dionis Cenușa, Director de Program, Expert-Grup
Valentin Lozovanu, Expert independent
Vitalie Sprînceană, Sociolog, Rețeaua Civică Urbană, Redactor PLATZFORMA.MD
Sergiu Tofilat, ASPE
Sergiu Ungureanu, Expert energetic
Ruslan Surugiu, Director Executiv, Centrul Pro-Energy
Victor Chironda, Urbanist 

REFERINȚE:

1A se vedea proiectul textului de Acord din 25 August 2017, publicat pe siteul ziarului Jurnal.md, http://www.jc.md/wp-content/uploads/2017/11/13-1.pdf

=============================================

Правительство Республики Молдова

Кабинет Министров Украины

Копии:

Европейская комиссия

(Генеральный директорат окружающей среды,

Генеральный директорат сельского хозяйства и сельского развития,

Генеральный директорат энергетики,

Генеральный директорат по добрососедству и расширению),

Секретариат Энергетического сообщества,

Делегация Европейской комиссии в Молдове,

Посольство Соединенных Штатов Америки в Молдове,

Посольство Германии в Молдове,

Посольство Румынии в Молдове,

Посольство Соединенного Королевства в Молдове,

Посольство Швеции в Молдове,

Посольство Австрии в Молдове,

World Bank, IMF, EBRD, EIB, SDC (Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству),

Резидент-координатор ООН в Республике Молдова

ДОКУМЕНТ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ПОЗИЦИИ

по вопросу переговоров по заключению Соглашения по функционированию Днестровского гидроэнергокомплекса и его воздействия на бассейн реки Днрестр

В 2017 году интенсифицировались переговоры по заключению Соглашения между Молдовой и Украиной о функционировании Днестровского гидроэнергетического комплекса (далее Соглашение). В этом контексте следует указать, что украинская сторона в начале 1990х годов преобразовала плотину буферного водохранилища в ГЭС 2 Днестровского гидроэнергетического комплекса. В то же время, начиная с 2001 года, Украина построила на Днестре аккумуляционное водохранилище, которое вместе с генераторами стало одной из крупнейших в Европе гидроаккумуляционных станций, и уже ввела в действие три энергогенерирующих блока. Несмотря на то, что согласования со стороной, испытывающей трансграничное воздействие гидроэнергетической инфраструктуры, являются обязательными, вышеупомянутые действия осуществлены без консультации с Правительством Республики Молдова, гражданским обществом и непосредственно затронутым населением Республики Молдова и Одесской области. В прошлом гражданское общество настояло, и Всемирный банк отказался от финансовой поддержки этого проекта на Днестре. Тем не менее, работы по развитию этой гидроэлектрической инфраструктуры продолжаются.

Гражданскому обществу удалось получить проект указанного Соглашения.1 Если предлагаемый проект Соглашения не претерпит радикальных улучшений, то внедрение Соглашения приведет к деградации и разрушению экосистем Нижнего Днестра и создаст огромные экономические издержки для определения альтернативных источников питьевой воды в пределах от нескольких сотен миллионов до более одного миллиарда долларов США.

Проект Соглашения был разработан и согласован – без консультаций с гражданским обществом и населением, которые будут подвергаться прямому и серьезному воздействию в течение нескольких десятилетий, и спешка с подписанием этого Соглашения до конца 2017 года не соответствует интересам народов Республики Молдова и Украины. Согласно проекту Соглашения, Молдова, которая имеет выход к буферному водохранилищу, будет лишена права использовать воду из него со своей территории, поскольку весь молдавский берег будет предоставлен Украине в аренду на длительный срок без права доступа к воде для Республики Молдова.

Кроме того, из положений проекта Соглашения исключено требование об уплате компенсации за ущерб, причиненный функционированием Днестровского гидроэнергетического комплекса (стоимость утрачиваемых экосистемных услуг), и нет упоминания о 6 (шести) дополнительных русловых ГЭС в верхнем течении Днестра, запланированных к строительству Кабинетом Министров Украины, и которые де-факто станут частью Днестровского гидроэнергокомплекса.

Проект Соглашения сознательно игнорирует экологические положения соглашений об ассоциации ЕС-Молдова и ЕС-Украина. Четыре природоохранные директивы полностью игнорируются:

I. Директива 2000/60/EC, устанавливающая правила в сфере водной политики;

II. Директива 98/83/EC о качестве воды, предназначенной для потребления человеком;

III. Директива 2003/35/EC, предусматривающая участие общественности в разработке отдельных планов и программ, касающихся окружающей среды;

IV. Директива 2011/92/ЕС об оценке воздействия на окружающую среду некоторых государственных и частных проектов (дополняет Директиву 85/337/EEC).

Существуют также четыре Директивы, которые и Республика Молдова, и Украина обязались соблюдать в соответствии с Договором об энергетическом сообществе:

I. Директива 85/337/EC об оценке воздействия на окружающую среду некоторых государственных и частных проектов;

II. Директива 79/409/EC о сохранении диких птиц;

III. Директива 2001/42/EC относительно оценки воздействия определенных планов и программ на окружающую среду;

IV. Директива 2004/35/EC об экологической ответственности в отношении предотвращения и устранения ущерба окружающей среде.

Игнорирование механизмов защиты окружающей среды Европейского союза обоими государствами трудно понять, поскольку они официально взяли на себя обязательство модернизироваться, реформироваться и интегрироваться в правовое, экономическое и духовное пространство ЕС посредством этих Соглашений. Отсутствие ссылки на все соответствующие документы, которые являются частью соглашений об ассоциации и Договора об энергетическом сообществе, не может быть случайным и предполагает, что переговоры преследуют частную повестку дня, а не общественные интересы. Точно так же полный неучёт нормативной базы ЕС предполагает, что оба правительства знают о катастрофическом воздействии на Днестр, которое будет результатом функционирования этой гидроэнергетической инфраструктуры.

В настоящее время переговоры по Соглашению о функционировании Днестровского гидроэнергетического комплекса были помещены в один «пакет» с другими вопросами двусторонней повестки дня между Молдовой и Украиной, такими как совместные таможенные посты, признание молдавской недвижимости в Украине, демаркация молдавско-украинской границы, проблема приднестровского урегулирования и т.д. Помимо того, что вопросы двусторонней повестки дня также отвечают интересам Украины и должны обсуждаться в отдельных блоках, последствия заиления и разрушения Днестра непропорционально высоки по сравнению с любыми потенциальными выгодами в любой из остальных проблем «пакета». Вот почему это Соглашение должно быть исключено из пакета с другими двусторонними вопросами и рассматриваться только в контексте обязательств, взятых обоими государствами по отношению к Европейскому союзу и в рамках Договора об энергетическом сообществе.

В контексте вышесказанного мы настоятельно предлагаем следующее:
1. Отказ от «пакетного» переговорного подхода и прекращение переговоров по эксплуатации Днестровского гидроэнергетического комплекса до тех пор, пока специализированная международная компания не проведет исследование по оценке воздействия на окружающую среду, социальную и экономическую эффективность для остальных генерирующих единиц Днестровского водохранилища, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в будущем, а также для шести русловых ГЭС, запланированных для строительства в украинской части Верхнего Днестра. 
2. Публикация обновленного проекта Соглашения о функционировании Днестровского гидроэнергетического комплекса вместе со всеми приложениями и его представление для общественного обсуждения в соответствии с требованиями национального законодательства, соглашений об ассоциации Республики Молдова и Украины с Европейским союзом и Договора об энергетическом сообществе. 
3. Приведение в преамбуле настоящего Соглашения четких ссылок на соглашения об ассоциации Молдовы и Украины с Европейским союзом, Договор об энергетическом сообществе и все соответствующие международные соглашения и договора. И их отражение в условиях функционирования Днестровского гидроэнергетического комплекса. 
4. Введение в текст Соглашения четких гарантий экологических потоков и механизмов для компенсации экосистемных услуг, утрачиваемых в результате эксплуатации комплекса. 
5. Следует отказаться от идеи подписания такого важного документа в спешке к концу 2017 года, поскольку для тщательной подготовки и согласования самого Соглашения, его приложений и дополнительной технической документации потребуется гораздо больше времени.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 См. Проект Соглашения от 25 августа 2017 года, опубликованный на сайте Jurnal.md, http://www.jc.md/wp-content/uploads/2017/11/13-1.pdf

==================================================

To:

Government of Republic of Moldova

Cabinet of Ministers of Ukraine

Copy:

European Commission

(Directorate General for Environment,

Directorate General for Agriculture and Rural Development,

Directorate General for Energy,

Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations),

Energy Community Secretariat,

Delegation of European Commission in Moldova,

Embassy of United States of America in Moldova,

Embassy of Germany in Moldova,

Embassy of Romania in Moldova,

Embassy of United Kingdom in Moldova,

Embassy of Sweden in Moldova,

Embassy of Austria in Moldova,

Swiss Cooperation Office in Moldova,

World Bank, IMF, EBRD, EIB,

UN Resident Coordinator in Republic of Moldova

POSITION PAPER

on the negotiation of Agreement concerning the functioning of the Dniester Hydro Power Complex and its impact on the Dniester River basin 

In 2017 the negotiations for an Agreement between Moldova and Ukraine concerning the functioning of the Dniester Hydro Power Complex (further Agreement) were amplified. In this context it should be outlined that the Ukrainian counterpart transformed at the beginning of the 1990s the dam of buffer water reservoir into Hydroelectric Power Plant II of the Dniester Hydro Power Complex. At the same time starting with 2001 Ukraine raised on Dniester a pumped storage water lake, one of the largest in Europe, and managed to commission three electricity generation units. Despite the fact that consultations with the affected side of hydropower infrastructure having a transnational impact are mandatory, the above mentioned actions took place without consulting the Government of Republic of Moldova, the civil society and the directly affected population of Republic of Moldova and Odessa region. In the past civil Society insisted and the World Bank refused to financially endorse this project on Dniester. Nevertheless works on this hydroelectric infrastructure is continuing to take place.

Civil society managed to obtain the draft of the project of this Agreement1. If the proposed draft won’t suffer radical changes, then this Agreement will lead to the degradation and destruction of the Lower Dniester ecosystems and will generate enormous economic costs for identifying alternative sources of drinking water ranging from several hundred million to over one billion USD.

The way this draft Agreement was drafted and negotiated – without consulting the civil society and the population that will be directly and seriously affected over a period of several decades, and the rush to sign this Agreement by the end of 2017, are not in the public interest of the Republic of Moldova and Ukraine. According to the draft Agreement, Moldova which has an outlet to the buffer reservoir will be deprived of the right to use water from its territory, because the entire bank of Moldova will be granted to Ukraine for a long term period without the right to access the water for Republic of Moldova.

In addition, the provisions of the draft Agreement excluded the requirement for the payment of compensation for the damages produced by the Dniester Hydro Power Complex (costs of lost ecosystem services), and there is no mentioning of the 6 (six) additional hydropower plants in the minor meadow on the upper course of Dniester planned by the Ukrainian Government, and that will de facto belong to this Complex.

The draft Agreement deliberately disregards the environmental provisions of the EU-Moldova and EU-Ukraine Association Agreements. Four environmental Directives are totally neglected:  

 1. Directive 2000/60/EC establishing a framework in the field of water policy.

 2. Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption.

 3. Directive 2003/35/EC providing public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment.

 4. Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment of certain public and private projects (that improves the Directive 85/337/EEC). 

There are also four Directives that both Republic of Moldova and Ukraine committed to comply under the Treaty of the Energy Community:

 1. Directive 85/337/EC on environmental impact assessment of certain public and private projects.

 2. Directive 79/409/EC on the conservation of wild birds.

 3. Directive 2001/42/EC concerning the assessment of impact certain plans and programmes on environment.

 4. Directive 2004/35/EC on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage.

The obstruction of the European Union’s environmental protection mechanisms is hard to understand for two states that have formally committed themselves to modernize, reform and integrate into the EU legal, economic and spiritual space through these Treaties. The lack of reference to all the relevant documents which are part of the Association Agreements and the Energy Community Treaty, cannot be accidental and suggests that the negotiations pursue private agenda rather than the public interest. Similarly, the total ignorance of the EU regulatory framework suggests that both governments are aware about the disastrous impact upon Dniester that will be produced by this hydropower infrastructure. 
Currently, the negotiation of the Agreement on the functioning of the Dniester Hydro Power Complex has been „packed” with other issues of the Moldovan-Ukrainian bilateral agenda, such as: joint customs posts, recognition of the Moldovan properties in Ukraine, demarcation of the Moldovan-Ukrainian border, Transnistrian settlement problem, etc. Besides the fact that the issues from bilateral agenda are also in the interest of Ukraine and should be negotiated in separate blocks, the consequences of silting and destruction of Dniester River are disproportionately high relative to any potential gains in any of these separate problems negotiated in one “package”. That is why this Agreement must be concluded separately from the other bilateral issues and only in the context of the commitments assumed by both states towards the European Union and within the framework of the Energy Community Treaty.

In the context of the above we strongly request the following:

 1. The abandonment of the „package” negotiation approach and the termination of the negotiations on the operation of the Dniester Hydro Power Complex until a specialized international company will carry out a study on the Environmental, Social and Economic Impact Assessment for the remaining generation units of the Dniester Pumped Storage Reservoir expected to be commissioned in the future as well as for the 6 hydropower plants planned for construction on the Ukrainian side of Upper Dniester.

 1. Publication of the updated draft Agreement on the operation of the Dniester Hydro Power Complex together with all annexes and its submitting to the public consultations as required by the national legislation, the Association Agreements of the Republic of Moldova and Ukraine with the European Union and the Energy Community Treaty.

 1. Introducing in the preamble to this Agreement of clear references to the Association Agreements of Moldova and Ukraine to the European Union, the Energy Community Treaty and all relevant international agreements and treaties and their reflection under the conditions of the Dniester Hydro Power Complex.

 1. The introduction in the text of the Agreement of clear guarantees for environmental flows and mechanisms to compensate for the loss of ecosystem services as a result of the Complex’s operation.

 1. Giving up to the idea of signing such an important document in a rush by the end of 2017 as the main body of the Agreement, its annexes and the additional technical back-up documentation needs more time for a thorough and careful elaboration.

  REFERENCES:

1 See the draft of the Agreement as of 25th August 2017, issued on the website of Jurnal.md, http://www.jc.md/wp-content/uploads/2017/11/13-1.pdf

 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu