AFIS CULTURAL

CASE FĂRĂ ACOPERIŞ / ROOFLESS HOMES

Expoziţie de fotografie / Photo exhibition

17 septembrie 2015, ora 18:00

 

RO

– – – – –

Case fără acoperiş

expoziţie de fotografie de Aurelia Borzin

cu o prezentare de Petru Negură

deschidere: 17 septembrie 2015, ora 18:00

perioada: 17-20 septembrie 2015

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)

str. Al. Șciusev 103, Chișinău

 

Expoziţia de fotografie „Case fără acoperiş” propune publicului două serii de fotografii cu persoane fără adăpost. Prima serie de fotografii a fost făcută în or. Berkeley (regiunea San Francisco, SUA) în ultima parte a anului 2014, iar cea de a doua a fost făcută în vara 2015, la Chişinău. Fiecare fotografie este însoţită de o scurtă notă biografică a subiectului fotografiat. Prin acest proiect de fotografie, Aurelia Borzin (autoarea fotografiilor) şi Petru Negură (sociolog, care intervieva subiecţii în timpul sesiunii foto) şi-au propus să exploreze vizibilitatea acestor persoane în două contexte socio-culturale diferite, cel moldovenesc şi cel american. Imaginile ne invită să pătrundem dincolo de stereotipurile pe care le împărtăşim de regulă faţă de aceste persoane. Ele încearcă astfel să redea acestor feţe umane firescul şi autenticitatea. Uneori, fotografiile captează în plan secund nişte detalii sau accesorii din viața de zi cu zi a subiecţilor fotografiaţi. Fotografiile au fost făcute în locurile frecventate în mod obișnuit de către aceste persoane: celebrul People’s Park sau Telegraph avenue din or. Berkeley sau în vecinătatea cantinelor sociale şi în spaţiile locuite temporar de aceşti oameni, la Chişinău. Aceste imagini caută să redescopere lumea reală a oamenilor fără adăpost, cu mediul, obiectele și poveștile lor.

Vernisajul expoziţiei va fi urmat de o prezentare de Petru Negură despre vizibilitatea persoanelor fără adăpost. Evenimentul va găzdui, în calitate de invitat special, unul din subiecţii fotografiilor, care va vorbi publicului despre experienţa sa de persoană fără adăpost. Cu această ocazie, vor fi anunţate două proiecte în derulare: un blog de fotografie de Aurelia Borzin pe acest subiect şi un blog de poveşti de viaţă ale persoanelor fără adăpost de Petru Negură.

DSC_0224

RU
– – – – –

Дома без крыши

фото выставкa – автор: Аурелия Борзин

С презентацией Петру Негурэ

Открытие выставки: 17-ого сентября 2015-го года, в 18:00
Период: 17 – 20 сентября 2015

Zpace (бывший Дом губернского земства)

Ул. Щюсева-103, Кишинев

 

Фотовыставка «Дома без крыши» предлагает публике две серии фотопортретов бездомных. Первая серия фотографий была сделана в городе Беркли (США) в конце 2014 года, а вторая серия была сделана летом 2015 года в Кишиневе. Каждая фотография сопровождается краткими биографическими деталями субъекта. Этим фотопроектом Аурелия Борзин (автор фотографий) и Петру Негурэ (социолог, он брал интервью у субъектов во время фотосессии) пытались исследовать видимость этих людей в двух различных социальных и культурных контекстах, молдавском и американском. Изображения приглашают нас выйти за пределы стереотипов, которые мы обычно приписываем этим людям. Они пытаются передать в этих человеческих лицах утерянную естественность и подлинность. Иногда фотографии захватывают на втором плане некоторые детали или аксессуары повседневной жизни субъекта. Снимки были сделаны в местах, посещаемых как правило этими людьми: в знаменитом Пиплз Парк и на Телеграф-авеню в гор. Беркли, или неподалеку от социальных столовых и в пространствах, населенных этими людьми в Кишиневе. Эти изображения стремятся передать реальный мир бездомных, их окружающую среду, их вещи и их истории.

Выставка будет сопровождаться презентацией Петру Негурэ о видимости бездомных. На мероприятие будет приглашен в качестве специального гостя один из субъектов фотографий, которые выскажется о своем опыте бездомности. По этому поводу, будет объявлено два текущих проекта: фотоблог Аурелии Борзин на эту тему и блог Петру Негурэ с жизненными историями бездомных.

14_doc

EN
– – – – –

Roofless Homes

a photo exhibition by Aurеlia Borzin

with a presentation by Petru Negură

Opening: September 17, 2015, 6 pm 00

Period: September 17 – 20, 2015

Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)

Al. Şciusev St. 103, Chişinău

 

The photo exhibition “Roofless Homes” offers the public two series of images and photos of homeless persons. The first series of photos was taken in the city of Berkeley (San Francisco Bay Area, USA) in late 2014, and the second was made in the summer of 2015 in Chisinau (Moldova). Each photo is accompanied by a brief biographical note on the individual subject. Through this photographic project, Aurelia Borzin (the photos’ author) and Petru Negură (a sociologist by training, who interviewed the subjects during the photo sessions) sought to explore the visibility of homeless people in two different social and cultural settings, i.e., in the Moldovan and the American context. The pictures invite us to go beyond the stereotypes that we usually share about these people. They try to re-discover the naturalness and authenticity of these human faces. Often, the photos capture in the background some details or accessories of their daily life. The photos were taken in the places ordinarily attended by these people, most of them in the renowned “People’s park”, on Telegraph avenue in Berkeley, or near the social canteens and in the customary spaces temporarily inhabited by the homeless in Chisinau. Thus, these pictures aim at representing the genuine world of the homeless people, including their own environment, belongings and stories.

The exhibition will be followed by a presentation by Petru Negura about the visibility of homeless persons. The event will host, as a special guest, one of the subjects of the photos, who will speak openly about his homelessness. On this occasion, two similar ongoing projects will be announced: a photo blog by Aurelia Borzin on this topic and a blog of homeless people’s stories by Petru Negura.

20 (2) doc

Urmăreşte evenimentul pe Facebook: https://www.facebook.com/events/1489472114685938/

 

Despre autor

Platzforma Redacția

Lasa un comentariu