FEMINISM PZF RECENTE

Petiție: Pentru siguranța femeilor și împotriva violenței în familie/față de femei ratificați Convenția de la Istanbul

Petiție

Ratificați Convenția pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice!

Prin această petiție, noi, subsemnații, solicităm deputatelor/deputaților din Parlamentul Republicii Moldova ratificarea Convenției pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice până la sfârșitul sesiunii parlamentare de primăvară 2020!

Fiecare dintre noi cunoaște sau a auzit de cineva care a fost victimă a unui abuz, a fost martor/ă sau însăși a trecut printr-o formă de violență. Dacă vom discuta într-un grup de mai mult de cinci femei problemele cu care acestea se confruntă, violența în familie va fi printre primele trei menționate, iar cel puțin o femeie va povesti propria istorie de violență. Statisticile confirmă acest lucru – fiecare a treia femeie de la țară, și fiecare a patra din oraș a trecut printr-o formă sau alta de violență în familie pe parcursul vieții. Aproximativ 30 de femei mor în fiecare an în urma violenței provocate de partenerii lor.

În perioada de carantină și izolare, situația femeilor care trăiesc în violență a devenit și mai complicată. Mame, surori, nepoate, fiice, sau simple prietene și vecine de-ale noastre rămân între patru pereți cu agresorii săi, fiind în situație de risc înalt. Timp de o lună de carantină, la Telefonul de încredere pentru femei 0 8008 8008, au sunat cu 35% mai multe femei, victime ale violenței.

Noi avem legi în domeniul prevenirii și combaterii violenței, dar cum se întâmplă adesea, acestea nu sunt eficiente și nu oferă soluții pentru toate problemele. Convenția reprezintă o șansă ca lucrurile să se schimbe, fiind documentul internațional care recunoaște că violența împotriva femeilor este o problemă foarte gravă în orice colț al lumii. 

Statul care ratifică Convenția se obligă să întreprindă mai multe acțiuni, cum ar fi:

Să educe, începând din școală, fetele și băieții cum să construiască relații armonioase și să comunice fără violență. Să informeze fetele și femeile care sunt drepturile lor, dacă trec prin violență sau viol. În societatea noastră mulți continuă să creadă că violența poate fi normalizată. Toți am auzit astfel de fraze: „femeia trebuie să-și cunoască locul”, „femeia trebuie să rabde pentru binele familiei”, „fii și tu mai înțeleaptă, mai dă de la tine”, „ferește-te din calea lui, dacă vezi că-i enervat”.

Să protejeze fetele și femeile, victime ale violenței și să pedepsească agresorii. Doar 8% din femeile care au trecut prin violență și 3% care au trecut prin viol raportează cazul la poliție sau organizațiilor pentru că, „ce-o să spună lumea?”, „mi-e rușine să spun că am fost violată, totuna vor spune că eu sunt vinovată”, „unde să mă duc cu copiii?” .

Să instruiască judecătorii, procurorii, polițiștii, medicii, asistenții sociali și asistentele sociale etc. să aplice corect legea, să nu țină partea agresorului, și să nu învinovățească femeile pentru ce li se întâmplă.

Să susțină organizațiile care ajută femeile și copiii victime ale violenței. Organizațiile non-guvernamentale oferă suport psihologic, financiar, social, asistență juridică și plasament femeilor și copiilor victime și știu cat de speriați și neîncrezuți sunt: „asta-i crucea mea”, „mi-a spus că-mi va lua copiii”, „suntem o familie model și mi-e rușine să spun cuiva”. Fără ajutorul acestor organizații, le-ar fi foarte greu să iasă și să înceapă o viață normală.

Să aloce bani pentru servicii și campanii de informare. De multe ori femeile care trec prin abuz nu cunosc ce drepturi au și nu au posibilități, mai ales femeile în vârstă, femeile din sate sau femeile cu dizabilități intelectuale și fizice. Cunoaștem cu toții că pentru problemele oamenilor bani nu ajung niciodată, întotdeauna apare ceva mai important. Totodată, mulți continuă să creadă că nu trebuie de vorbit despre violență pentru că „gunoiul din casă nu se scoate”, „rufele murdare nu se spală în public”.

Să colecteze date despre cât de răspândită și gravă este violența. Atunci când nu sunt date detaliate și suficiente, autoritățile vor spune că, de fapt, violența nu este o problemă, că cei care vorbesc despre violență, inventează sau exagerează, etc. Respectiv, dacă nu e o problemă gravă, nu trebuie nici resurse financiare sau servicii.

Convenția recunoaște cultura și tradițiile țărilor care au ratificat-o, precum și le obligă să promoveze și să garanteze înțelegere, dragoste și respect în familie. Convenția a fost deja ratificată de Parlamentele multor țări (multietnice, religioase, țări dezvoltate) – de Franța, Germania, Turcia, Georgia, Spania, Slovenia, România, Polonia, Grecia, Croația, Suedia, Finlanda, Danemarca, Austria, Belgia etc., unde situația femeilor s-a îmbunătățit, iar toate miturile legate de Convenție nu s-au adeverit.  Republica Moldova a semnat Convenția în anul 2017, dar fără ratificarea acesteia, prevederile rămân doar pe hârtie. 

Stimate deputate/stimați deputați, acum aveți  șansa să schimbați lucrurile și să asigurați că fetele și femeile din Republica Moldova vor fi protejate de violență! 

Dacă vrei ca apropiatele tale să nu mai treacă prin abuz și ești de acord că violența împotriva femeilor este o problemă la noi în țară, SEMNEAZĂ PETIȚIA! DISTRIBUIE ȘI ÎNDEAMNĂ PE ALȚII SĂ O SEMNEZE!

***********************************************************************************************

Петиция

Ратифицируйте Конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием

Этим ходатайством, мы, нижеподписавшиеся, просим депутатов и депутаток Парламента Республики Молдова ратифицировать «Конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием» до конца весенней парламентской сессии 2020 года!

Каждый и каждая из нас знает или слышал/а о ком-то, кто были свидетелями или сами пережил какую-то форму насилия. Если мы обсудим в группе, из более чем пяти женщин, проблемы, с которыми они сталкиваются, насилие в семье будет одной из первых трех упомянутых, и по крайней мере одна женщина расскажет свою собственную историю насилия. Статистика подтверждает это: каждая третья женщина в сельской местности и каждая четвертая в городе прошла через ту или иную форму насилия в семье на протяжении своей жизни. Около 30 женщин умирают ежегодно в результате актов насилия со стороны партнера.

В период карантина и изоляции ситуация женщин, живущих в насилии, стала еще более сложной. Наши матери, сестры, внучки, дочери или просто подруги и соседки остаются в четырех стенах с агрессорами, находясь в ситуации высокого риска. В течение месяца во время карантина за помощью по телефону доверия для женщин 0 8008 8008 обратилось на 35% больше женщин.

В Республике Молдова есть законы в области предотвращения и борьбы с насилием, но, как это часто бывает, они неэффективны и не обеспечивают решения всех проблем. Конвенция, будучи международным документом, который признает, что насилие в отношении женщин является очень серьезной проблемой в любом уголке мира, представляет шанс, что ситуация изменится.

Государство, ратифицирующее Конвенцию, обязуется предпринять ряд действий, таких как:

Воспитывать, начиная со школы, девочек и мальчиков как строить гармоничные отношения и общаться без насилия. Информировать девушек и женщин о правах, которые у них есть в случае столкновения с насилием или изнасилованием. В нашем обществе многие считают, что насилие может быть нормализовано. Мы все слышали такие фразы как: «женщина должна знать свое место», «женщина должна терпеть на благо семьи», «будь мудрее, уступи», «берегись его, если увидишь, что он зол».

Защищать девушек и женщин, жертв насилия и наказывать агрессора. Только 8% женщин, которые пережили насилие, и 3% тех, кто пережили изнасилование, сообщают о произошедшем в полицию или организации. Часто они не обращаются за помощью из-за общественного давления: «что скажут люди?», «мне стыдно сказать, что меня изнасиловали, мне все равно скажут, что я виновата», «куда мне идти с детьми?».

Обучать судей, прокуроров, полицейских, врачей, социальных работников и т.д. правильно применять закон, не быть на стороне агрессора и не обвинять женщин в том, что с ними происходит.

Поддерживать организации, которые помогают женщинам и детям – жертвам насилия. Неправительственные организации оказывают психологическую, финансовую, социальную, юридическую помощь и временное размещение женщинам и детям-жертвам. Неправительственные организации знают, насколько женщины и дети напуганы и не уверены. Часто они думают: «это мой крест», «он сказал мне, что заберет моих детей», «мы хорошая семья, и мне стыдно говорить об этом». Без помощи этих организаций им было бы очень трудно разорвать круг насилия и начать/иметь достойную жизнь.

Выделить финансовые средства на информационные услуги и кампании. Часто женщины, проходящие через насилие, не знают, своих прав. Часть из них не имеет доступа к интернету или другим источникам информации, особенно пожилые женщины, женщины в сельской местности или женщины с интеллектуальными и физическими ограничениями. Мы хорошо знаем, что для решения проблем людей денег всегда не хватает, все время есть что-то более важное. В то же время, многие до сих пор считают, что не следует говорить о насилии, потому что «нельзя нести сор из избы», «нельзя копаться в грязном белье».

Собирать данные о том, насколько серьезно и как широко распространено насилие. До тех пор, пока не будет подробных и достаточных данных, власти всегда будут говорить, что на самом деле насилие не является проблемой, и что те, кто говорят об этом, придумывают или преувеличивают и т. д. Соответственно, если это считается не серьезной проблемой, не будут предоставлены никакие финансовые ресурсы или услуги.

Конвенция признает культуру и традиции стран, которые ее ратифицировали, а также обязывает их продвигать и гарантировать понимание, любовь и уважение в семье. Конвенция уже ратифицирована парламентами многих стран (многонациональных, религиозных и развитых), таких как: Франция, Германия, Турция, Грузия, Испания, Словения, Румыния, Польша, Греция, Хорватия, Швеция, Финляндия, Дания, Австрия, Бельгия и т.д., где ситуация женщин улучшилась, и все мифы, связанные с Конвенцией, не сбылись. Республика Молдова подписала Конвенцию в феврале 2017 года, но без ее ратификации положения остаются только на бумаге.

Уважаемые депутаты и депутатки, теперь у вас есть шанс изменить ситуацию и убедиться, что девушки и женщины Республики Молдова будут защищены от насилия!

Если вы хотите, чтобы ваши близкие больше не подвергались насилию, и вы согласны с тем, что насилие в отношении женщин является проблемой у нас в стране, подпишите петицию! РАСПРОСТРАНЯЙТЕ И ПРИЗЫВАЙТЕ ДРУГИХ ПОДПИСАТЬ ЕЕ!

PETIȚIA POATE FI SEMNATĂ AICI: 

https://www.change.org/

Despre autor

Platzforma Redacția

2 Comentarii

  • Este necesar de a preveni si combate violenta impotriva femeilor si violenta domestica.

  • Este necesar de a preveni si combate violenta impotriva femeilor si violenta domestica

Lasa un comentariu