ATITUDINI RECENTE

Rețeta democrației propusă de Mișcarea #OccupyGuguță

Declarația Mișcării #OccupyGuguță, proclamată în fața clădirii Parlamentului în cadrul marșului de protest din 25 februarie.

Înregistrarea video a protestului se găsește aici: https://www.facebook.com/occupyguguta/videos/866378773703632/ 

Redacția PLATZFORMA se solidarizează în totalitate cu aceste revendicări. 

DECLARAȚIE

Mișcarea #OccupyGuguță nu susține nici un partid politic. Suntem o mișcare social-politică, în sensul că vrem mai multă democrație, egalitate și responsabilitate în Republica Moldova, dar nu suntem și nu vrem să devenim partid politic.

Diversitatea viziunilor este norma în cadrul mișcării. Ținem prea mult la această diversitate ca să o încadrăm în limitele vreunui partid.

Simpatizăm, în mod evident, cu toate forțele politice și sociale, cu grupurile și oamenii care ne împărtășesc valorile și care vor abolirea oligarhiei în Republica Moldova.

Nu am avut platformă electorală pentru că nu ne interesează să câștigăm alegeri, ci să schimbăm societatea. Urna de vot nu este unicul instrument pentru schimbare. Protestul zilnic, solidaritatea, colaborarea și cooperarea între mișcări dedicate democrației și participării sunt alte instrumente la fel de importante.

Azi, când rezultatele alegerilor sunt în linii generale cunoscute, ne adresăm viitorilor deputați din Parlament.

”Aceasta este tema de acasă pe care v-o dăm în acest moment pentru următorii patru ani.
Principiile ce urmează sunt liniile ce construiesc, pentru noi, o societate democratică în Republica Moldova, o țară în care vrem să trăim.

 1. Democrație participativă la toate nivelurile. Unul dintre motivele din care Republica Moldova a ajuns să fie guvernată de o mână de cetățeni și interese private este absența mecanismelor de participare a cetățenilor la procesul decizional. Cetățenii țării participă la treburile țării doar o dată în 4 ani, când sunt alegeri. În restul timpului, se decide fără ei. Atunci când este doar electorală, o democrație este foarte ușor de cooptat. Democrația reprezentativă trebuie sprijinită, extinsă și amplificată prin mecanisme de democrație participativă și democrație directă: buget participativ, consultații publice, autogestiune, control civic, referendumuri, adunări ale cetățenilor etc.
 2. Procesul electoral să fie limitat strict la dezbateri și dialoguri directe cu cetățenii – în piață, pe stradă sau în casele de cultură. Se propune anularea accesului la instrumentele de creare a imaginii și interzicerea oricăror concerte și acte de caritate asociate persoanelor sau partidelor implicate în politică. Cetățenii trebuie să-și cunoască așa-zișii reprezentanți din dialogurile directe și din cadrul dezbaterilor purtate cu alți candidați. Limitarea rolului banilor în politică.
 3. Promovarea activismului civic la nivel de stat. Introducerea obiectului Educație Politică în școală. Reformarea cursului opțional actual de educație civică, în educație civică și politică și abilitarea cadrelor didactice pentru predarea acestui curs claselor liceale.  
 4. Eliminarea evaziunii fiscale – solicităm interzicerea off-shore-urilor în toate sectoarele economiei. Off-shore-ul nu înseamnă altceva decât evaziune fiscală și noi dorim ca aceasta să fie interzisă.
 5. Dezvoltare durabilă, cu atenție pentru incluziune, economiile locale și protecția mediului. Economia viitorului va fi bazată numai pe dezvoltarea durabilă, și anume de aceea noi, ca societate trebuie să adoptăm un noi model de economie, bazată pe incluziune socială, ocrotirea mediului, și eradicarea sărăciei. De asemenea, dezvoltarea durabilă presupune dezvoltarea infrastructurii minime cum ar fi: implementarea sistemelor integrate de management al deșeurilor (colectarea selectivă, reciclare, reutilizare, reducerea volumului a deșeurilor generate, etc.), dezvoltarea sistemelor de apa și canalizare, iluminat public, transport sustenabil (incurajarea ciclismului, transportului electric, etc.), dezvoltarea sistemului energetic durabil (crearea pieței energetice, interconectarea sistemelor energetice, incurajarea utilizării energiei regenerabile.)
 6. Reducerea inegalităților sociale și economice. Nici un cetățean nu trebuie să fie abandonat. Garantarea dreptului fundamental la o viață decentă prin implementarea mecanismelor precum salariul de trai.
 7. Infrastructură publică performantă gratuită în domeniul educației (învățământ gratuit în gimnazii, licee și universități), sistemului de sănătate (asistență medicală gratuită), culturii (acces la biblioteci), sistemul de protecție socială. Renaționalizarea instituțiilor care au fost privatizate din sistemul de educație, cultură, sănătate și asistență socială.
 8. Stat de drept în care toate drepturile – la exprimare, liberă inițiativă, dreptul la muncă, dreptul la un trai decent – să fie respectate.
 9. Politică externă balansată, cu respectarea suveranității Republicii Moldova, dar și a altor țări. Promovarea păcii la nivel global.
 10. Separarea statului de cultele religioase. Impozitarea veniturilor cultelor religioase care provin din activități economice, cum ar fi vânzarea diferitor obiecte sau prestări de servicii religioase contra cost. Interzicerea imixtiunii cultelor religioase în viața politică și mai ales în campaniile electorale.
 11. Egalitate de gen. Reprezentarea echitabilă a femeilor în pozițiile de luare a deciziilor, eliminarea discrepanțelor salariale, combaterea și eliminarea tuturor formelor de violență. Penalizarea discursului de ură de orice tip. Elaborarea unui cadru fiscal și legal adecvat pentru recunoașterea muncii domestice ca și muncă. Ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie (Convenția de la Istanbul). 
 12. Apărarea interesului național prin interzicerea construcției Hidrocentralelor pe râul Nistru. Prin construcția hidrocentralelor, Republica Moldova va pierde sursa principală de aprovizionare cu apă potabilă, iar ecosistemul Nistrului va fi compromis iremediabil. Acest fapt este inadmisibil.
 13. Politici de naționalizare a bunurilor și serviciilor de interes public: cafeneaua Guguță, aeroportul Chișinău, hotelul Național, rețeaua de Gări Auto, serviciile de dializă etc.

Democrația poate fi salvată de oligarhie și dictatură doar prin … mai multă democrație.
Noi vrem mai multă democrație!

<RU>
Движение #OccupyGuguta не поддерживает ни одну из политических партий. Мы являемся общественно – политическим движением в том смысле, что хотим большей демократии, равенства и ответственности в Республике Молдова. Мы не можем и не хотим становиться политической партией.

Многообразие видений – норма нашего движения, мы сильно озабоченны сохранением данного принципа и не можем вписать это в узкие рамки политической партии.

Мы явно симпатизируем всем политическим и общественным силам, группам и людям, что разделяют наши ценности и желают уничтожение олигархата в Молдове.

У нас не было избирательной платформы, потому что мы заинтересованы не в победе на выборах, а в изменении общества. Избирательная урна – не единственный инструмент что может привести к переменам. Ежедневные протесты, солидарность, сотрудничество между гражданами и движениями, посвященными демократии, являются другими не менее важными инструментами.

Сегодня, когда результаты выборов общеизвестны, мы обращаемся к будущим депутатам в парламенте. „Это то домашнее задание, которое мы вам даем на следующие четыре года.

Следующие принципы являются фундаментом, на котором должно быть построенно демократическое общество в Республике Молдова, стране, в которой мы хотим жить.

 1. Партисипативная  демократия на всех уровнях. Одна из причин, по которой Республика Молдова управляется узкой группой граждан в соответствии с их частными интересами, заключается в отсутствии механизмов участия граждан в процессе принятия решений. Граждане страны участвуют в государственных делах лишь один раз в 4 года, когда проводятся выборы. В остальное время решения принимаются без их участия. Представительная демократия должна поддерживаться, расширяться и прогрессировать при помощи механизмов партисипативной и прямой демократии: партисипативный бюджет, публичные консультации, самоуправление, гражданский контроль, референдумы, гражданские собрания и т.д .
 2. Избирательный процесс должен быть строго ограничен в рамки дебатов и прямого диалога с гражданами – на рынке, на улице, в домах культуры. Мы предлагаем запретить использование инструментов создания имиджа, а также организацию концертов и благотворительных акций лицами или партиями, что вовлечены в политику. Граждане должны знать своих ,так называемых, представителей из прямых диалогов и дебатов с другими кандидатами. С момента обретения независимости ни один независимый кандидат не получил достаточное количество голосов для вхождения в Парламент. Мы должны преодолеть эту печальную ситуацию. Должно быть введено электронное голосование. Ограничена роль денег в политике.
 3. Содействие гражданской активности на государственном уровне. Ввод предмета политического образования в школах. Реформирование курса гражданского образования и трансформация его в курс политического образования в совокупности с подготовкой преподавателей для эффективного преподавания в старшей школе.
 4. Устранение уклонения от уплаты налогов – мы требуем запрета оффшорной деятельности во всех сферах экономики. Офшор – не более чем уклонение от уплаты налогов, и он должен быть запрещён. 
 5. Устойчивое развитие, с упором на инклюзивность, локальные экономики и защиту окружающей среды. Экономика будущего будет основана только на устойчивом развитии, и именно поэтому мы, как общество должны внедрять новую модель экономики, основанную на социальной интеграции, защите окружающей среды и искоренение бедности. Taк же, устойчивое развитие предполагает развитие минимальной инфраструктуры необходимой для этого, как например: развитие интегрированного менеджмента отходов (раздельный сбор мусора, переработка, повторное использование, уменьшение объема отходов, и т.д.), развитие систем водоснабжения и канализации, уличного освещения, устойчивый транспорт (стимулирование езды на велосипеде, электротранспорт, и т.д.), развитие устойчивой энергосистемы (создание энергетического рынка, взаимоподключение энергосетей, стимулирование использования возобновляемых источников энергии).
 6. Снижение социального и экономического неравенства. Ни один гражданин не должен быть оставлен в одиночестве. Гарантирование фундаментальных прав на достойную жизнь путем внедрения механизмов как например минимальный базовый доход и заработная плата.
 7. Развитая инфраструктурная система в области образования (начального, среднего и университетского образования, системы здравоохранения (бесплатное медицинское обслуживание), культуры (доступ в библиотеки), системы социальной защиты. Национализация учреждений, которые были приватизированы из системы образования, культуры, здоровья и социальной поддержки.
 8. Правовое государство, в котором права на самовыражение, свободную инициативу, право на работу, право на достойную жизнь – должны соблюдаться.
 9. Сбалансированная внешняя политика, с соблюдением суверенитета Республики Молдова, а так же и других стран. Продвижение мира на мировом уровне. 
 10. Разделение государства от религиозных культов. Налогообложение доходов религиозных культов, которые происходят от экономической деятельности, как например продажа различных объектов или предоставление платных религиозных услуг.  Должен быть введен запрет на любое вмешательство в политическую жизнь, особенно во время избирательной кампании.
 11. Гендерное Равенство.Равнозначное  представление женщин в принятии решений, устранение различия в зарплатах, борьба и устранение любых форм насилия. Наказание за разжигание ненависти любого рода. Разработка соответствующей налоговой и правовой базы для признания домашнего труда работой. Ратификация Конвенции Совета Европы о предупреждении насилия в отношении женщин и бытового насилия (Стамбульская конвенция).
 12. Защита национального интереса посредством запрета строительства гидроэлектростанций на Днестре. При строительстве гидроэлектростанций, Республика Молдова потеряет первоначальный источник водоснабжения, а экосистема Днестра изменится безвозвратно. Это недопустимо.
 13. Политика национализации собственности и услуг общественного интереса: Кафе Гугуца, аэропорт Кишинев, Отель Националь, сеть автостанций, услуги по диализу, и тд

Демократия  может быть спасена от олигархата и диктатуры только через … большей демократии.

Мы хотим больше демократии!

<EN>
#OccupyGuguță does not support any political party. We are a socio-political movement, which means we want more democracy, equality and accountability in Moldova, yet we are not and do not wish to become a political party.

A wide variety of views is the rule  in our movement. We are too fond of this variety to contain it within the bounds of a political party.

We are of course sympathising  with all those who share our values and want to see oligarchy abolished in Moldova, be it social/political forces, groups or individuals

We didn’t have a political platform because our goal was not to win elections but to change the society. A voting ballot is not the only tool for change. Daily protests, solidarity, collaboration and cooperation between the different movements fighting for democracy and participation are equally important tools.

Today, when the election results are just about final, we have a message for the soon-to-be MPs: ‘This is the homework we assign you for the next four years. The following principles outline what we would consider to be a democratic society in Moldova and a country we would want to live in.

 1. Participatory democracy at all levels.One of the reasons why Moldova ended up being governed by a handful of citizens with narrow personal interests is the absence of mechanisms for citizens’ participation in decision making.  People get to have a say in the affairs of the state once every four years, during elections and rest of the time decisions are made without any consultation with them. When democracy limits itself to elections, it becomes an easy target. A representative democracy needs to be supported, extended and amplified through various mechanisms of participative and direct democracy like: participation in budget discussions, public consultations, self- management, civil control, referendums, citizen assemblies, etc.  
 2. The electoral process should be strictly limited to debates, direct dialogue with the citizens in public squares, on the streets or in designated spaces for public gathering and cultural events. We propose to cancel and forbid the access to image making instruments, concerts and any charitable activity directly or indirectly associated with politically involved individuals and their parties. Citizens should know their so-called representatives through direct dialogue and public debates with other candidates. From the declaration of its independence, in the Republic of Moldova, not a single independent candidate got the necessary votes to get elected in the Parliament. We need to fix this regrettable state of affairs. We want the introduction of the electronic vote. We want to limit the role money plays in politics.
 3. Promotion of civic activism at the state level. Introducing Political Education in the school curriculum. Civic Education in schools should no longer be optional and it should also include political education. The teachers should receive necessary training in preparation for this change to improve their ability to teach civil and political education in high schools and lyceums. 
 4.  Combating tax evasion – we are asking the interdiction of the offshore zones in all economy sectors. The offshore is equal to tax evasion and we want it banned.
 5. Sustainable Development, with attention to inclusiveness, local economies and environmental protection. The future of the economy will be based only on the sustainable development and this is why we as a society should adopt the economic model based on the social inclusion, environmental protection and poverty reduction. At the same time, sustainable development assumes the development of the minimum necessary infrastructure, such as: implementation of the integrated waste management system (separate waste collection, recycling, reuse, reduction of the volume of the waste etc.), development of the water and wastewater systems, street lighting, sustainable transport (promoting cycling, electric transport, etc.), development of the sustainable energy system (market creation, interconnection of the energy systems, promotion of the use of the sustainable energy).
 6. Reduction of the social and economical inequality. No one should be abandoned. The guarantee of the fundamental rights for decent life by implementing the mechanisms such as minimum basic universal income and the living salary. 
 7. Performant and free public  infrastructure in education (free education in primary school, lyceums and universities), health system (free medical assistance), culture (access to the libraries), social protection system. Renationalising the institutions that were privatised from the education system, culture, health and social assistance. 
 8. The rule of law state, where all rights – freedom of expression, free initiative, right for a job, the right for the decent life – should be respected. 
 9. A balanced foreign policy which would respect the sovereignty of the Republic of Moldova, but also of other states. Promoting peace at a global level. 
 10. Separation of church and state. Tax religious institutions for income arising from economic activities, such as selling various goods or providing paid religious services. Interdiction of the interference of religious cults in the political life and especially in electoral campaigns.
 11. Gender equality. Balanced and fair representation of women in decision-making positions, ending the gender pay gap, working towards ending all forms of gender-based violence. Impozing penalties for hate speech of any kind. Creating an appropriate fiscal and legal framework for recognizing domestic work as paid work. Ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention). 
 12. Defense of national interest by banning the construction of hydro-power plants on the Nistru River. By building hydro-power plants, Moldova will lose its main source of drinking water and the NIstru ecosystem will  be irreversibly damaged. This is inadmissible. 
 13. Nationalization policies for goods and services of public interest: Guguță cafe, Chișinău International Airport, Hotel ‘Național’, the national network of bus stations, dialysis services etc.

The only way to save Moldova from oligarchy and dictatorship is through stronger democracy.

Declarația a fost preluată de pe blogul Mișcării #OccupyGuguță. 

Despre autor

Vitalie Sprînceană

Vitalie Sprînceană a studiat ştiințe politice în Bulgaria, filozofie în Moldova și acum face un doctorat la universitatea George Mason din SUA. Jurnalist, activist, fotograf amator și autor de blog.

Lasa un comentariu